Latest Post

รศ. ดร.อุษณีษ์ พิชกรรม ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในการสัมนาหัวข้อ “การจัดการลมร้อนด้วยเทคนิคการโชยน้ำ” ให้กับกลุ่มเกษตรกรในอำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร แสดงความยินดีกับ นายโมกข์เมธา มีจันทร์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาควิชาพฤกษศาสตร์ ในโอกาสที่ได้รับรางวัลจากค่าย พสวท. ครั้งที่ 38 การประชุมอนุกรมวิธานและซิสเตมาติกส์ในประเทศไทย ครั้งที่ 12 อาจารย์จากภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับเชิญจากมูลนิธิเกตส์เข้าร่วมประชุมเรื่องกล้วยป่า ณ ประเทศมาเลเซีย ร่วมประชุมวิชาการ และนำเสนอผลงานในงานประชุมระดับนานาชาติ “Korean Academy of Asthma, Allergy and Clinical Immunology (KAAACI) Seoul International Congress 2024” ณ Grand Walkerhill Hotel กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี

The 23rd Scientific Illustration Workshop

ครบรอบ 25 ปี เครือข่ายวิทย์สานศิลป์ ณ มหาวิทยาลัยมหิดล การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 23 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่าง วันที่ 24-26 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 หลักการและเหตุผล ภาพวาดทางวิทยาศาสตร์ เป็นภาพศิลป์ที่มีรูปแบบแตกต่างออกไปจากงานจิตรกรรมประเภทอื่น และใช้งานเพื่อให้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะ ครอบคลุมหลายสาขาทางวิทยาศาสตร์ เช่น การศึกษาพืช แมลง ปลา นก…

The 9th Thailand Undergraduate Research Forum on Plants and Genetics

การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านพืช และพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9 The 9th Thailand Undergraduate Research Forum on Plants and Genetics วันศุกร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมบานเย็น ชั้น 15 อาคารมหาวชิรุณหิศ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บนเว็บจะมีข้อมูลกำหนดการ…

แนะนำภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ที่มา: https://www.facebook.com/PlantScienceMUSC แนะนำจากอาจารย์ภาควิชาพฤกษศาสตร์ ภาพรวมภาควิชาพฤกษศาสตร์ ทำอะไร? เรียนอะไร? แนะนำจาก ผศ. สาโรจน์ รุจิสรรค์สกุล แนะนำจาก ผศ. ศศิวิมล แสวงผล (ประธานหลักสูตรปริญญาตรี) แนะนำจาก ผศ. อัญชีรา วิบูลย์จันทร์ (หัวหน้าภาควิชาฯ) แนะนำจากรุ่นพี่ ปี 4 จากพี่แก้ม สุพรรณิการ์ พรหมขลิบนิล (น.ศ.ปี 4)-Plant Systematics Lab.…

MAS Camp 34

กิจกรรม MAS Camp หรือ Mahidol Alternative Science Camp คือ ค่ายแนะแนวการศึกษาต่อในด้านวิทยาศาสตร์โดยพี่ๆ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จะมาพาน้องไปรู้จักกับภาควิชาต่างๆ ของคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล รวมถึงให้น้องๆ ได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมอีกมากมายเพื่อให้ทุกคนได้มีโอกาสสัมผัสถึงความเป็น “ชาววิทยาฯมหิดล” อย่างแท้จริง อีกทั้งโอกาสในการพูดคุยแลกเปลี่ยนความเห็น ข้อสงสัยต่างๆรวมถึงการขอคำแนะนำจากรุ่นพี่ และความสนุกสนานอีกมากมายที่รอเหล่าน้องๆผู้มีพลังวิเศษมาร่วมกันทำภารกิจค้นหาความลับและผจญภัยในโลกเวทย์มนต์นี้!! สิ่งที่น้องๆ จะได้กลับไปจากการเข้าค่ายแมสแคมป์แมสใจครั้งที่ 34 ได้แก่ เกียรติบัตรเกียรติใจ ได้รับเสื้อค่ายที่ออกแบบโดยพี่ๆนักเวทย์ทีมอาร์ต ได้ค้นหาตัวเองว่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ‘ใช่’…

ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวกชกร ผ่องใส นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาการพืช ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

นางสาวกชกร ผ่องใส นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาการพืช ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลเหรียญทอง ในการประกวดโครงการ #Young_Rising_Stars_of_Science_Award 2023 จัดโดยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ งานประชุม The 49th International Congress on Science, Technology and Technology-based Innovation (STT49) ระหว่างวันที่ 23 – 25 มกราคม…

รายงานผลการตรวจสอบภาควิชาพฤกษศาสตร์ ปี 2567

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2567 งานตรวจสอบภายใน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รายงานผลหลังเข้าตรวจสอบภาควิชาพฤกษศาสตร์ โดยมี รศ. ดร.ประสิทธิ์ สุวรรณเลิศ (คณบดีคณะวิทยาศาสตร์) และ ผศ. ดร.พรทิพา กอประเสริฐถาวร (รองคณบดีฝ่ายคลังและพัสดุ) เข้าร่วมชี้แจงแก่บุคลากรภาควิชาฯ หลังเสร็จกิจหัวหน้าภาควิชาพฤกษศาสตร์ได้มอบของที่ระลึกแก่ท่านคณบดีพร้อมถ่ายภาพร่วมกัน

You missed