Latest Post

รศ. ดร.อุษณีษ์ พิชกรรม ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในการสัมนาหัวข้อ “การจัดการลมร้อนด้วยเทคนิคการโชยน้ำ” ให้กับกลุ่มเกษตรกรในอำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร แสดงความยินดีกับ นายโมกข์เมธา มีจันทร์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาควิชาพฤกษศาสตร์ ในโอกาสที่ได้รับรางวัลจากค่าย พสวท. ครั้งที่ 38 การประชุมอนุกรมวิธานและซิสเตมาติกส์ในประเทศไทย ครั้งที่ 12 อาจารย์จากภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับเชิญจากมูลนิธิเกตส์เข้าร่วมประชุมเรื่องกล้วยป่า ณ ประเทศมาเลเซีย ร่วมประชุมวิชาการ และนำเสนอผลงานในงานประชุมระดับนานาชาติ “Korean Academy of Asthma, Allergy and Clinical Immunology (KAAACI) Seoul International Congress 2024” ณ Grand Walkerhill Hotel กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี

การบรรยายพิเศษของกลุ่มภาคีความร่วมมือและเครือข่ายองค์ความรู้ด้านธรรมชาติวิทยา ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561

การบรรยายพิเศษของกลุ่มภาคีความร่วมมือและเครือข่ายองค์ความรู้ด้านธรรมชาติวิทยา ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00 น. อาจารย์ 2 ท่านจาก ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเชิญไปเล่าประสบการณ์การทำงานวิจัยใน การบรรยายพิเศษของกลุ่มภาคีความร่วมมือและเครือข่ายองค์ความรู้ด้านธรรมชาติวิทยา ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุม 127 ตึกศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ…

You missed