Author: Dr.Saroj Ruchisansakun

การบรรยายพิเศษของกลุ่มภาคีความร่วมมือและเครือข่ายองค์ความรู้ด้านธรรมชาติวิทยา ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561

การบรรยายพิเศษของกลุ่มภาคีความร่วมมือและเครือข่ายองค์ความรู้ด้านธรรมชาติวิทยา ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00 น. อาจารย์ 2 ท่านจาก ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเชิญไปเล่าประสบการณ์การทำงานวิจัยใน การบรรยายพิเศษของกลุ่มภาคีความร่วมมือและเครือข่ายองค์ความรู้ด้านธรรมชาติวิทยา ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุม 127 ตึกศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ…