ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
เล่ม ๑๔๐ ตอนพิเศษ ๖๕ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖ หน้า ๒๔
เรื่อง แต่งตั้งศาสตราจารย์

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยศิลปากร ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาต่าง ๆ ตั้งแต่วันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ รวม ๑๗ ราย และ 1 ในจำนวนที่ได้รับการแต่งตั้งนี้ ภาควิชาพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรของภาควิชาที่ได้รับการแต่งตั้ง ได้แก่

รองศาสตราจารย์ครรชิต ธรรมศิริ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาพฤกษศาสตร์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลตั้งแต่วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒