การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านพืชและพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 8 (งานประชุมพฤกษศาสตร จุฬา-เกษตร-มหิดล) ในการนี้ภาควิชาพฤกษศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นเจ้าภาพในปีนี้ นักศึกษาทุกคนนำเสนอผลงานได้อย่างดีเยี่ยม และขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาพฤกษศาสตร์ มหิดล ได้ 4 รางวัลจากการนำเสนอผลงานระดับชาติในการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านพืชและพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8 (TURFPaG#8) เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2566 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รางวัลนำเสนอแบบบรรยายระดับ
ดีมาก: น.ส. บุญญาพร มะลิวัลย์ ​

รางวัลนำเสนอแบบโปสเตอร์
ยอดเยี่ยม: โสภณัฐ ผัดอูป มหิดล
ดีเยี่ยม: ฐิติภา คุตตวัส มหิดล
ดีมาก: ชวรัตน์ รัตนเสถียร มหิดล

ภาพกิจกรรมจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา
ภาพโดย รศ.ดร.ฉัตรชัย เงินแสงสรวย, นายภควัต จารุพันธ์, นายภูวดล เชวงกุล
รายละเอียดเพิ่มเติม: http://turfpag.weebly.com/
ภาพ: https://o365ku-my.sharepoint.com/personal/pakawat_ja_live_ku_th/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fpakawat%5Fja%5Flive%5Fku%5Fth%2FDocuments%2FPhoto%2FTURFPAG8&ga=1