ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิวิมล แสวงผล อาจารย์ประจำรายวิชา วทพฤ 332 นิเวศวิทยาและวิวัฒนาการของพืช นำนักศึกษาภาควิชาพฤกษศาสตร์ชั้นปีที่ 3 เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พระราม 9 พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา และพิพิธภัณฑ์สารสนเทศและการสื่อสาร ภายในองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) โดยมี ดร.ณัฐพล นพพรเจริญกุล รุ่นพี่ศิษย์เก่าภาควิชาพฤกษศาสตร์เป็นวิทยากรนำชม

แหล่งที่มา Click