#Work_Experience
หลักสูตร วท.บ. พฤกษศาสตร์ ฉบับปรับปรุงใหม่ ปีการศึกษา 2566 รอบนี้ เปิดโอกาสให้นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ได้เลือกฝึกงานใดๆ ก็ได้ เป็นวิชาเลือก ก่อนที่จะขึ้นปี 3 และลงวิชาฝึกงาน #Training ที่เป็นวิชาบังคับ วันนี้ ณภัทร และยศพัฒน์ เริ่มฝึกงานที่ #กลุ่มวิจัยวัชพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร โดยจะได้มีโอกาสฝึกใช้กล้อง stereozoom กำลังขยายสูง เพื่อถ่ายภาพเมล็ดวัชพืช และศึกษาตัวอย่างวัชพืช และทำโครงงานเล็กๆ เรื่อง #ถ่านเมล็ดวัชพืชในวงศ์หญ้า เพื่อการศึกษาด้านพฤกษศาสตร์โบราณคดี โดยมีพี่กาเหว่า พี่แอน และพี่อุ๋งอิ๋ง ดูแลการฝึกงานอย่างใกล้ชิด
แหล่งที่มา

You missed