อาจารย์และนักศึกษาภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านพืชและพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5 และ การประชุมวิชาการระดับเยาวชนด้านพืชและพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 (TURFPAG5/T-JURFPAG2) ในวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2562

โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้นำเสนอผลงานทั้งแบบภาคบรรยายและภาค Poster และส่วนหนึ่งได้รับรางวัล ดังนี้

การนำเสนอ oral presentation
รางวัลยอดเยี่ยม

ภูมิพัฒน์ ศรีสมบัติ – มหาวิทยาลัยมหิดล

ธัชชัย จงมนตรี  – มหาวิทยาลัยมหิดล

รางวัลดีเยี่ยม

ศุภสัณฑ์ โลเกศเสถียร – มหาวิทยาลัยมหิดล

รางวัลดีมาก
อริญชัย นิลสนธิ – จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ณัฐณิชา มุกดาม่วง – จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การนำเสนอโปสเตอร์
รางวัลยอดเยี่ยม 

นัฏวรรณ ทิพวรรณ์ – มหาวิทยาลัยมหิดล

รางวัลดีเยี่ยม 

เมทิดา เล็กบำรุง – มหาวิทยาลัยมหิดล