รศ. ดร. ปวีณา ไตรเพิ่ม นายนัฐพงษ์ จิตรจักร และคณะ ได้ตีพิมพ์ชื่อชนิดใหม่ Argyreia decemloba Traiperm, Fujikawa & Staples ในผลงานตีพิมพ์ A new species of Argyreia (Convolvulaceae) from Myanmar ในวารสาร Willdenowia, 49(1): 65-70 ในวันที่ 8 เมษายน 2562

https://doi.org/10.3372/wi.49.49108