นายพันธมิตร รัตนกระจ่าง นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาการพืช มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี รศ. ดร. ปวีณา ไตรเพิ่ม เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ตีพิมพ์งานวิจัยเรื่อง Re‑evaluation of generic characters for  Blinkworthia (Convolvulaceae) based on morphology and reproductive organ development ในวารสาร Plant Systematics and Evolution ฉบับที่ 304 หน้า 415-429 ปี 2018 อ่านเพิ่มที่ https://link.springer.com/article/10.1007/s00606-017-1485-9