นางสาวอภิชญา เอ่งล่อง Pear Apichaya นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาการพืช (นานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล​ ซึ่งมี อ.ดร.ปรมิตา พันธ์วงศ์ และ รศ.ดร.ปวีณา ไตรเพิ่ม Pooka Paweena เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ตีพิมพ์งานวิจัยเรื่อง “Mangrove dynamics and environmental changes on Koh Chang, Thailand during the last millennium” ในวารสาร Quaternary International ฉบับที่ 500 หน้า 128-138 ปี 2019 อ่านเพิ่มที่ 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040618218310553?fbclid=IwAR3oiu9UC7AWP6EbE49J9fAp6E6qdwylXUEhxQfE7B7TxbSRFMcWpkgCm5Y