นักศึกษา นักวิทยาศาสตร์ และอาจารย์ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ตีพิมพ์บทความวิจัยเรื่อง “การขยายพันธุ์ต้นกะเพราหินปูน (Coleus albicalyx (Suddee) Suddee) พืชหายากของประเทศไทยในหลอดทดลอง” ใน วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา ปีที่ 26 (ฉบับที่ 3) กันยายน – ธันวาคม พ.ศ. 2564 หน้าที่ 1707 – 1725 ต้นกะเพราหินปูนเป็นพืชที่กระจายพันธุ์ในบริเวณภูเขาหินปูน โดยพบการกระจายพันธุ์ในจังหวัดกาญจนบุรี สระบุรี นครราชศรีมา ขอนแก่น และเพชรบุรี  มีรายงานว่าส่วนใบและกิ่งของพืชชนิดนี้สามารถนำมาต้มดื่มเพื่อรักษาโรคเบาหวานหรือใช้บำรุงกำลัง  อย่างไรก็ตาม การนำพืชชนิดนี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในวงกว้างยังมีข้อจำกัด เนื่องจากต้นกะเพราหินปูนมีสถานะเป็นพืชหายากของประเทศไทย อีกทั้งอาจมีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ในอนาคต เนื่องจากบริเวณกระจายพันธุ์บางแหล่งของพืชชนิดนี้กำลังถูกรบกวนจากการทำอุตสาหกรรมเหมืองแร่ งานวิจัยนี้เสนอวิธีการขยายพันธุ์ในหลอดทดลองของต้นกะเพราหินปูนเพื่อเป็นการอนุรักษ์พันธุ์พืชชนิดนี้  นอกจากนี้ ผลที่ได้จากการศึกษานี้สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการเพิ่มปริมาณต้นกะเพราหินปูนให้ได้จำนวนมากเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบต่อยอดในการศึกษาด้านพืชสมุนไพร พฤกษเคมี หรือการใช้ประโยชน์ใหม่ ๆ ต่อไปสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://science.buu.ac.th/ojs246/index.php/sci/article/view/3864/