น.ส. อวภาส์ จิรบรรจงจิต นักศึกษาปริญญาโท ร่วมกับ รศ. ดร. ปวีณา ไตรเพิ่ม, ผศ. ดร. อลิสา สจว๊ต และ ดร. โทโมกิ ซานโด ร่วมกันตีพิมพ์งานวิจัย ชีววิทยาการถ่ายเรณูและชีววิทยาดอกในพู่ม่วงสยาม (Argyreia siamensis)พืชหายากถิ่นเดียวในประเทศไทย Pollination and Floral Biology of a Rare Morning Glory Species Endemic to Thailand, Argyreia siamensis

https://www.mdpi.com/2223-7747/10/11/2402?fbclid=IwAR2J3xkvgaMx2rcPVqIrmEj_yqAvgru6NRkGRJQ1x3ZFpbensjVrcDrE_J4