นักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 ภาควิชาพฤกษศาสตร์ ออกภาคสนามศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ ณ อ.ปากพลี จ.นครนายก โดย ผศ. ดร.สาโรจน์ รุจิสรรค์สกุล