ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวณิชา ถาวระ นักศึกษาระดับปริญญาโท ที่ผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ และได้รับทุน พสวท.ต่างประเทศ เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก