พรรณไม้อุทยานแห่งชาติน้ำตกบัวตอง-น้ำพุเจ็ดสี จ. เชียงใหม่

ผู้วิจัย นางสาวพรหมพร นุ่มเออ

อาจารย์ผู้ดูแลโครงการวิจัย อ.ดร.สาโรจน์ รุจิสรรค์สกุล ผศ.ดร.ทยา เจนจิตติกุล

ผู้ร่วมวิจัย นายโฉลม วงศ์กลุ่ม (หัวหน้าอุทยาน) นายวทัญญู ดีขุนทด นายธวัชชัย ดวงสุรินทร์ (อุทยานแห่งชาติน้ำตกบัวตอง-น้ำพุเจ็ดสี จ.เชียงใหม่) นายณัฐวุฒิ อุดมศิริพงษ์ (ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จ.เชียงใหม่) นางสาวณิชา ถาวระ นายคามิน นาพรหม

ACANTHACEAE Barleria cristata L. อังกาบ 

ACANTHACEAE Barleria siamensis Craib ะงับ

ACANTHACEAE Barleria strigosa Willd. สังกรณี

ANNONACEAE Mitrephora maingayi Hook.f. & Thomson นางแดง

ASTERACEAE Blumea fistulosa (Roxb.) Kurz ขนบุ้ง 

CONVOLVULACEAE Camonea vitifolia (Burm.f.) A.R.Simões & Staples จิงจ้อเหลือง

CONVOLVULACEAE Tridynamia megalantha (Merr.) Staples ลดาดง