งานวิจัย

กลุ่มวิจัย

1. ความหลากหลายและอนุกรมวิธานพืช

 • อนุกรมวิธานของพืชใกล้สูญพันธุ์และพืชป่าเขตร้อน
 • อนุกรมวิธานของกล้วยและการพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุล
 • ความหลากหลายของทุเรียนและการพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุล
 • ลักษณะทางพันธุกรรมของ phytoestrogen Curcuma
 • อนุกรมวิธานของพืชวงศ์หญ้า (Ischaeminae, Rottboelliinae และ Oryzeae)
 • อนุกรมวิธานของพืชวงศ์ผักบุ้ง (Argyreia ฯลฯ )
 • อนุกรมวิธานของพืชวงศ์ขิง (Kaempferia, Curcuma, Globba ฯลฯ )
 • อนุกรมวิธานของพืชวงศ์เทียน (Balsaminaceae)

 

2. การอนุรักษ์และปรับปรุงพันธุ์

 • การอนุรักษ์และพันธุ์กล้วยไม้
 • การอนุรักษ์และปรับปรุงพันธุ์พืชใกล้สูญพันธุ์และพืชป่าเขตร้อน
 • การพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลกล้วย
 • การอนุรักษ์ Phytoestrogen curcuma
 • การอนุรักษ์และปรับปรุงพันธุ์ไม้ประดับ
 • การอนุรักษ์และปรับปรุงพันธุ์พืชสมุนไพร

 

3. สรีรวิทยาของพืช

 • พืชเกษตรในที่สูงและผลไม้เขตกึ่งร้อน
 • การตอบสนองต่อความเครียดของพืช
  • ความทนทานต่อเกลือของข้าวยูคาลิปตัสอ้อย
  • ความทนแล้งและทุเรียนของทุเรียน

 

4. ชีววิทยาของเซลล์และการศึกษาระดับโมเลกุลของพืช

 • ชีววิทยาของเซลล์และการศึกษาระดับโมเลกุลของพืชต้นยางพารา
 • ชีววิทยาของเซลล์และการศึกษาระดับโมเลกุลของพืชต้นมันสำปะหลัง
 • การตรวจสอบเชองโมเลกุลของเคมีของพืชที่มีสารพิษและสาร narcotic ในเชิงนิติวิทยาศาสตร์
 • Recombinant protein expression ของ moss เพื่อใช้ในเภสัชศาสตร์

 

5. เภสัชพฤกษศาสตร์

 • การศึกษาระดับจีโนมของพืชสกุลว่านชักมดลูกที่ผลิต phytoestrogen
 • Recombinant protein expression ใน moss เพื่อใช้ในเภสัชศาสตร์
 • การตรวจสอบเชองโมเลกุลของเคมีของพืชที่มีสารพิษและสาร narcotic ในเชิงนิติวิทยาศาสตร์

 

6. สหวิทยาการพืชศาสตร์

 • การตรวจหาโมเลกุลและสารเคมีของพืชที่เป็นพิษและพืชเสพติดเพื่อการพิสูจน์ตัวตนทางนิติวิทยาศาสตร์
 • การจำแนกพืชและลักษณะเฉพาะของพืชที่ก่อให้เกิดภูมิแพ้
 • พฤกษศาสตร์พื้นบ้านของชาวเขา
 • บูรณาการยาสมุนไพรในโรงพยาบาลที่ทันสมัย
 • ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการเพาะปลูกทุเรียน