หลักสูตรปริญญาตรี (Bachelor’s Degree)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ (หลักสูตรไทย)
Bachelor of Science in Plant Science (Thai Program)

ติดต่อสอบถาม (Contact Information)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศศิวิมล แสวงผล (Asst. Prof. Dr. Sasivimon Swangpol)
ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ (Program Chair)
Tel: 0-2201-5232
Fax: 02 3547172
e-mail: sasivimon.swa@mahidol.edu

……………………

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิดา คงสวัสดิ์วรกุล (Asst. Prof. Dr. Panida Kongsawadworakul)
เลขานุการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ (Committee member and Secretary)
Tel: 0-2201-5293
Fax: 02 3547172
e-mail: panida.kon@mahidol.edu

……………………

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทยา เจนจิตติกุล (Asst. Prof. Dr. Thaya Jenjittikul)
กรรมการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ (Committee member)
Tel: 0-2201-5284
Fax: 0-2354-7172
e-mail: thaya.jenjit@gmail.com

……………………

รองศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา ไตรเพิ่ม (Assoc. Prof. Dr. Paweena Traiperm)
กรรมการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ (Committee member)
Tel: 0-2201-5384
Fax: 0-2354-7172
e-mail: paweena.tra@mahidol.edu

……………………

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาโรจน์ รุจิสรรค์สกุล (Asst. Prof. Dr. Saroj Ruchisansakun)
กรรมการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ (Committee member)
Tel: +66 0 950050783
Fax: 0-2354-7172
e-mail: saroj.ruc@mahidol.eduการสนับสนุนนักศึกษา (Student Support)

ทุนการศึกษา

 • ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล สำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง ระดับปริญญาตรี (ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนประจำปี 2566 )
 • ทุนสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล
 • ทุนภูมิพล
 • ทุนมหิดลวิทยาจารย์
 • ทุนฉุกเฉินมหาวิทยาลัย
 • ทุนช่วยเหลือพิเศษ มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล
 • ทุนนักศึกษาช่วยงาน
 • ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ
 • เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา (ผ่าน กยศ. เป็นต้น)
 • ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (หมดระยะดำเนินการโครงการป.ตรี)
 • ทุนส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท. โดย สสวท.)
 • ทุนศรีตรังทอง (คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล)
 • ทุน JSTP (โดย สวทช.)

สวัสดิการนักศึกษา

 • สวัสดิการด้านสุขภาพ
  • สายด่วน ความเครียดและสุขภาพใจนักศึกษา Hotline 24 ชั่วโมง
  • ขยายสิทธิการรักษาพยาบาล นักศึกษาสามารถเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลของรัฐ (เบิกได้ 10,000 บาท) เข้ารักษา
  • โรงพยาบาลเอกชน (เบิกได้ 5,000 บาท) ในโรคที่ได้รับอนุมัติให้เบิกได้ตามระเบียบกรมบัญชีกลาง
  • กรณีการระบาดของ โควิด-19 มหาวิทยาลัยจัดการฉีดวัคซีนให้นักศึกษา (น.ศ.ติดต่อกองกิจการนักศึกษาหรืองานการศึกษาของคณะเพื่อประสานงาน)
  • ตรวจโควิด-19 ที่ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก (ติดต่อผ่านกองกิจฯหรืองานการศึกษาที่คณะ)

แผนการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี

ปีที่ 1

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชาชื่อวิชาจำนวนหน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ค้นคว้า)
General Education Courses
MUGE 101††General Education for Human Development2 (1-2-3)
MUGE 102†Social Studies for Human Development3 (2-2-5)
MUGE 103††Arts and Science for Human Development2 (1-2-3)
LATH 100†Art of Using Thai Language in Communication3 (2-2-5)
LAEN 103*
or LAEN 105*
English Level I
or English Level III
3 (2-2-5)
Core Courses and Specialized Education Courses
SCMA 118Calculus3 (3-0-6)
SCCH 103General Chemistry 13 (3-0-6)
SCBI 102Biology Laboratory 11 (0-3-1)
SCBI 121General Biology 12 (2-0-4)
SCPY 157Physics 13 (3-0-6)
SCPY 191Introductory Physics Laboratory1 (0-3-1)
 Amount 22 credits

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชาชื่อวิชาจำนวนหน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ค้นคว้า)
General Education Courses
MUGE 101††General Education for Human Development2 (1-2-3)
MUGE 102†Social Studies for Human Development3 (2-2-5)
MUGE 103††Arts and Science for Human Development2 (1-2-3)
LATH 100†Art of Using Thai Language in Communication3 (2-2-5)
LAEN 104*
or LAEN 106*
English Level II
or English Level IV
3 (2-2-5)
Core Courses and Specialized Education Courses
SCMA 168Ordinary Differential Equations3 (3-0-6)
SCCH 104General Chemistry 23 (3-0-6)
SCCH 107General Chemistry Laboratory1 (0-3-1)
SCBI 104Biology Laboratory 21 (0-3-1)
SCBI 122General Biology 23 (3-0-6)
SCPY 158Physics 23 (3-0-6)
 Amount 21 credits

† To be continuing course that is studied both 2 semesters but only count credits in the first semester.
†† To be continuing course that is studied both 2 semesters but only count credits in the second semester.
* English language course level 1-4 (LAEN 103-106) enroll according to the student’s ability level.

 

ปีที่ 2

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชาชื่อวิชาจำนวนหน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ค้นคว้า)
General Education Courses
LAEN 263Reading and Writing for
Communication
2 (1-2-3)
SCPL 285Plants and People2 (1-3-3)
Core Courses and Specialized Education Courses
SCMA 180Introduction to Statistics2 (2-0-4)
SCCH 220Organic Chemistry3 (3-0-6)
SCCH 229Organic Chemistry Laboratory1 (0-3-1)
SCBC 209Physical Principles in Life Science2 (2-0-4)
SCPL 202Plant Anatomy3 (2-3-5)
SCPL 203Plant Morphology3 (2-3-5)
 Amount 18 credits

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชาชื่อวิชาจำนวนหน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ค้นคว้า)
General Education Courses
LAEN 338Effective Presentation in English2 (1-2-3)
Core Courses and Specialized Education Courses
SCBC 203Basic Biochemistry3 (3-0-6)
SCBC 204Basic Biochemistry Laboratory1 (0-3-1)
SCPL 201Principles of Cell and Development3 (3-0-6)
SCPL 204Principles of Plant Taxonomy3 (2-3-5)
SCPL 221Introductory Plant Genetics3 (3-0-6)
 Amount 15 credits

 

ปีที่ 3 (หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ)

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชาชื่อวิชาจำนวนหน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ค้นคว้า)
General Education Courses
LAEN 381Situational-based Communicative English2 (1-2-3)
SCPL 391Science Communication2 (1-2-3)
Specialized Education Courses
SCMI 203Basic Microbiology3 (2-3-5)
SCPL 332Plant Ecology and Evolution3 (2-3-5)
Elective Courses1
 Elective courses in plant science, in biology or in biotechnology6
Free elective Courses
 Free elective Courses3
 Amount 19 credits

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชาชื่อวิชาจำนวนหน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ค้นคว้า)
General Education Courses
……..XXXGeneral Education Courses4
Specialized Education Courses
SCMA 382Experimental Design3 (3-0-6)
SCPL 311Plant Physiology 13 (2-3-5)
SCPL 322Plant Genetics and Molecular Biology I 13 (3-0-6)
Elective Courses1
 Elective courses in plant science, in biology or in biotechnology3
 Amount 16 credits

1 Elective Courses may choose from courses in Plant Science, Biology or Biotechnology Courses. And can register in other semesters

 

ปีที่ 3 (หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการแบบพิสิฐวิธาน)

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชาชื่อวิชาจำนวนหน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ค้นคว้า)
General Education Courses
LAEN 381Situational-based Communicative English2 (1-2-3)
SCPL 391Science Communication2 (1-2-3)
Specialized Education Courses
SCMI 203Basic Microbiology3 (2-3-5)
SCPL 332Plant Ecology and Evolution3 (2-3-5)
Elective Courses1
 Elective courses in plant science, in biology or in biotechnology6
Free elective Courses
 Free elective Courses3
 Amount 19 credits

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชาชื่อวิชาจำนวนหน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ค้นคว้า)
General Education Courses
……..XXXGeneral Education Courses4
Specialized Education Courses
SCMA 382Experimental Design3 (3-0-6)
SCPL 311Plant Physiology 13 (2-3-5)
SCPL 322Plant Genetics and Molecular Biology I3 (3-0-6)
SCPL 471Special Project in Plant Science3 (0-9-3)
Elective Courses1
 Elective courses in plant science, in biology or in biotechnology3
 Amount 19 credits

1 Elective Courses may choose from courses in Plant Science, Biology or Biotechnology Courses. And can register in other semesters

 

ปีที่ 4 (หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ)

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชาชื่อวิชาจำนวนหน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ค้นคว้า)
Specialized Education Courses
SCPL 411Plant Physiology 23 (2-3-5)
SCPL 473Seminar 11 (1-0-2)
SCPL 491Training1 (0-3-1))
Elective Courses1
 Elective courses in plant science, in biology or in biotechnology4
 Amount 9 credits

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชาชื่อวิชาจำนวนหน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ค้นคว้า)
Specialized Education Courses
SCPL 471Special Project in Plant Science3 (0-9-3)
SCPL 474Seminar 21 (1-0-2)
Elective Courses1
 Elective courses in plant science, in biology or in biotechnology3
Free elective Courses
 Free elective Courses3
 Amount 10 credits

1 Elective Courses may choose from courses in Plant Science, Biology or Biotechnology Courses. And can register in other semesters

 

ปีที่ 4 (หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการแบบพิสิฐวิธาน)

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชาชื่อวิชาจำนวนหน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ค้นคว้า)
Specialized Education Courses
SCPL 411Plant Physiology 23 (2-3-5)
SCPL 473Seminar 11 (1-0-2)
SCPL 491Training1 (0-3-1)
Elective Courses1
 Elective courses in plant science, in biology or in biotechnology3
Bachelor of Science (Plant Science) (Distinction Program)
 Graduate course4
  Amount 12 credits

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชาชื่อวิชาจำนวนหน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ค้นคว้า)
Specialized Education Courses
SCPL 474Seminar 21 (1-0-2)
Elective Courses1
 Elective courses in plant science, in biology or in biotechnology3
Free elective Courses
 Free elective Courses3
Bachelor of Science (Plant Science) (Distinction Program)
SCPL 475Undergraduate Thesis3 (0-9-3)
  Amount 10 credits

1 Elective Courses may choose from courses in Plant Science, Biology or Biotechnology Courses. And can register in other semesters

วิชาเลือกเฉพาะเลือก

CodeCoursesCredit (Lecture–Lab–Self Study)Contact
SCPL 251Phycology3 (2-3-5)TBA
SCPL 286General Botany3 (3-0-6)saroj.ruc@mahidol.edu
SCPL 287General Botany Laboratory1 (0-3-1)saroj.ruc@mahidol.edu
SCPL 291Scientific Illustration2 (1-3-3)sasivimon.swa@mahidol.edu
SCPL 305Plant Microtechniques3 (2-3-5)paweena.tra@mahidol.edu
SCPL 333*Plant Science and Global Concerns2 (2-0-4)TBA
SCPL 351Mycology3 (2-3-5)TBA
SCPL 361**Economic Botany3 (2-3-5)sasivimon.swa@mahidol.edu
SCPL 362Ornamental Plants and Gardens 3 (2-3-5)3 (2-3-5)saroj.ruc@mahidol.edu
SCPL 372Academic Skills in Scientific Research1 (1-0-2)sasivimon.swa@mahidol.edu
SCPL 413Plant Metabolism3 (3-0-6)ngarmnij.chu@mahidol.edu
SCPL 421Cytogenetics3 (2-3-5)puangpaka.ump@mahidol.edu
SCPL 422Plant Breeding3 (2-3-5)aussanee.pic@mahidol.edu
SCPL 424Plant Genetics and Molecular Biology II3 (3-0-6)panida.kon@mahidol.edu
SCPL 441Plant Tissue and Cell Culture3 (1-6-4)ngarmnij.chu@mahidol.edu
SCPL 442Introductory Phytochemistry3 (2-3-5)panida.kon@mahidol.edu
SCPL 443Plant Production Technology2 (2-0-4)saroj.ruc@mahidol.edu
SCPL 444Orchid Production Technology3 (2-3-5)saroj.ruc@mahidol.edu
SCPL 451Special Study in Plant Science2 (0-6-2)lecturers in Department
SCPL 452Selected Topics in Plant Science2 (2-0-4)saroj.ruc@mahidol.edu
SCPL 462Plant Pathology3 (2-3-5)wisuwat.son@mahidol.edu
SCPL 492Application of Botany in Forensic Science 3 (2-3-5)3 (2-3-5)nathinee.pan@mahidol.edu
SCGE 240Plant Sci IDE3(3-0-6)wisuwat.son@mahidol.edu

Link รายชื่อวิชาภายในหลักสูตรและ tracks

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H-kL1t3kpZ0Cz4p0bN4UhI-t3EUyyxFqauarT7msdr8/edit#gid=0