Month: December 2018

Botanical Art Thailand 2019

  นิทรรศการภาพวาดพฤกษศาสตร์  เนื่องในโอกาสครบรอบ ๒๐ ปี การก่อตั้ง “เครือข่ายวิทย์สานศิลป์” “สานพฤกษพรรณผ่านงานพฤกษศิลป์ ครั้งที่ ๒” Botanical Art Thailand 2019 จัดโดย ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และ เครือข่ายวิทย์สานศิลป์ ๒๑ พฤษภาคม ถึง ๒ มิถุนายน…

พืชวงศ์เทียนในพม่า

ดร.สาโรจน์ รุจิสรรค์สกุล อาจารย์ภาควิชาพฤกษศาสตร์ ตีพิมพ์งานวิจัยเรื่อง Balsaminaceae of Myanmar ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานปริญญาเอกที่ Leiden University ในวารสาร Blumea ฉบับล่าสุด Read the full the paper at Blumea