เดือน: กุมภาพันธ์ 2019

การศึกษาอนุกรมวิธาน ความหลากหลาย และอนุรักษ์พันธุกรรมพืช บริเวณพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี

อาจารย์และนักศึกษาภาควิชาพฤกษศ…