Category: publication

การตรวจสอบทางเซลล์พันธุศาสตร์ของดอกดิน (Curcuma candida) พืชวงศ์ขิงจากประเทศไทยและพม่า

   ดอกดิน (Curcuma candida) พืชออกดอกก่อนใบในวงศ์ขิง เป็นพืชอนุรักษ์ที่อยู่ในข่ายใกล้สูญพันธุ์ หายากและเป็นพืชเฉพาะถิ่นตามแนวทิวเขาตะนาวศรี (ชายแดนไทย-พม่า) พืชชนิดนี้แรกเริ่มถูกจัดอยู่ในสกุลเปราะ (Kaempferia) ตามลักษณะทางสัณฐานวิทยาของพืชตัวอย่างที่เก็บจากพม่า และมีชื่อว่า K. Candida ในปี ค.ศ. 1830 พบดอกดินครั้งแรกในประเทศไทยในปี ค.ศ. 2000 ด้วยลักษณะทางชีววิทยาโมเลกุลที่ชัดเจนจึงถูกย้ายไปอยู่ในสกุลกระเจียว (Curcuma)   การศึกษาทางเซลล์พันธุศาสตร์แสดงให้เห็นว่าพืชชนิดนี้มีความคล้ายคลึงใกล้ชิดกับพืชดิพลอยด์ในสกุลกระเจียวที่มีจานวนโครโมโซม 2n = 2x = 42 และมีการจับคู่ของโครโมโซมคู่เหมือนเป็นไบวาเลนท์ปกติ ดังนั้นในทางชีววิทยา…

คุณลักษณะแครีโอไทป์ และเซลล์พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลของดิพลอยด์ และพอลิพลอยด์ ในพืชสมุนไพรสกุล Paris จากภาคเหนือของประเทศไทย

   ตีนฮุ้งดอยเป็นพืชหายากในสกุล Paris L. ที่มีคุณค่าทางสมุนไพรสูง อยู่ในวงศ์ Melanthiaceae มีเหง้าใต้ดินที่ใช้ ยับยั้งแบคทีเรีย ลดอาการปวด บวม อักเสบ โดยเฉพาะมีสาร steroidal saponins, dioscin, polyphyllin D, and balanitin 7 ซึ่งมีฤทธิ์ต้านมะเร็งหลายชนิด แต่ตีนฮุ้งดอยเป็นพืชที่เติบโตช้ามาก และมีการนาตีนฮุ้งดอยออกจากป่ามากที่สุดเท่าที่หาได้เพื่อการค้าอย่างผิดกฏหมาย ทาให้มีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ในอนาคตอันใกล้นี้ ปัจจุบันยังไม่มีการศึกษาเชิงลึกทางวิทยาศาสตร์ในประเทศไทย และพบข้อมูลการศึกษาทั่วโลกน้อยมาก  ผลการศึกษาได้ข้อมูลทางพันธุกรรม เพื่อใช้ในการระบุชื่อ การปรับปรุงพันธุ์…

การค้นพบพืชชนิดใหม่ของโลกในกลุ่ม หนาวเดือนห้า (Erycibe) 3 ชนิด จากประเทศอินโดนีเซียและประเทศมาเลเซีย

นายพงศกร โกฉัยพัฒน์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก และ รศ.ดร. ปวีณา ไตรเพิ่ม ร่วมกับ Dr. Timothy M.A. Utteridge จากสวนพฤกษศาสตร์ Kew ประเทศอังกฤษ ร่วมกันตีพิมพ์การค้นพบพืชชนิดใหม่ของโลกในกลุ่ม หนาวเดือนห้า (Erycibe) 3 ชนิด จากประเทศอินโดนีเซียและประเทศมาเลเซีย ที่มา: https://www.facebook.com/PlantScienceMUSC/posts/3823495734354599

Plantlet Regeneration and Multiple Shoot Induction from Protocorm-Like Bodies (PLBs) of Medicinal Orchid Species, Dendrobium crumenatum Sw.

รองศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต ธรรมศิริ ได้ร่วมศึกษาการขยายพันธุ์กล้วยไม้หวานตะมอย (Dendrobium crumenatum Sw.) ซึ่งเป็นกล้วยไม้ใช้ทำสมุนไพร ให้เกิดหลายยอดจากโปรโตคอร์มไลค์บอดี้ โดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธา เกลาฉีด มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัฒน์ ฤทธิรัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ จังหวัดนครศรีธรรมราช รายละเอียดตามเรื่องย่อและเรื่องเต็มที่เผยแพร่ใน Walailak Journal of Science & Technology Volumn…

ร่วมแสดงความยินดี กับ รศ. ดร. ณัฏฐินี พันธ์วิศวาส

ภาควิชาพฤกษศาสตร์ร่วมแสดงความยินดี กับ รศ. ดร. ณัฏฐินี พันธ์วิศวาส สำหรับการรับการแต่งตั้งในตำแหน่ง “รองศาสตราจารย์”

“เปราะแมงมุม” พืชวงศ์ขิงชนิดใหม่ของไทย

ผศ.ดร.ทยา เจนจิตติกุล และ ดร.สาโรจน์ รุจิสรรค์สกุล ตีพิมพ์ “เปราะแมงมุม” Kaempferia albiflora  Jenjitt. & Ruchis. เป็นพืชชนิดใหม่ของไทย ในวารสาร Kew Bulletin 75:13DOI 10.1007/S12225-020-9868-4

1_Orchid Biology: Recent Trends & Challenges 2_Medicinal Plants: Biodiversity, Sustainable Utilization and Conservation

Two​ new​ books​ edited​ by​ one​ of​ our​ Department​ of​ Plant​ Science staff, Dr.​Kanchit Thammasiri​ and​ his​colleagues​ have​ just​ been​ released: 1. Orchid Biology: Recent Trends & Challenges Editors: Khasim,…

The management of allergic rhinitis (AR) aggravated by air pollutants

International expert consensus on the management of allergic rhinitis (AR) aggravated by air pollutants: Impact of air pollution on patients with AR: Current knowledge and future strategies มติจากคณะผู้เชี่ยวชาญนานาชาติเกี่ยวกับกลยุทธ์และการจัดการโรคภูมิแพ้ระบบทางเดินหายใจและผลกระทบในเชิงลบจากมลภาวะทางอากาศ โรคภูมิแพ้ทางจมูกส่งผลกระทบต่อผู้คนหลายล้านคนทั่วโลก และได้รับผลกระทบในเชิงลบจากมลภาวะทางอากาศทั้งภายในและภายนอกอาคาร…

การอนุรักษ์เอื้องปากนกแก้ว Dendrobium cruentum Rchb. f. ในสภาพเยือกแข็ง

ดร. ศศิกานต์ ประสงค์สม พร้อมด้วยคณาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพและ ภาควิชาพฤกษศาสตร์ รศ. ดร. ครรชิต ธรรมศิริ ผศ. ดร. งามนิจ ชื่นบุญงาม และ ผศ.ดร. ณัฏฐินี พันธ์วิศวาส ตีพิมพ์ผลงานวิจัยเรื่อง การอนุรักษ์เอื้องปากนกแก้วในสภาพเยือกแข็ง ” Cryopreservation of Dendrobium cruentum Rchb. f. Seeds by D Cryo-plate and…