Nicha Thawara, Thitiporn Pingyot, Piyakaset Suksathan, Saroj Ruchisansakun

นางสาวฐิติพร ปิงยศ และ ดร. ปิยเกษตร สุขสถาน จากสวนพฤกษศาสตร์สมเด็กพระนางเจ้าสิริกิติ์ ร่วมกับ นางสาวณิชา ถาวระ และ ผศ. ดร.สาโรจน์ รุจิสรรค์สกุล ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตีพิมพ์กล้วยไม้สกุลสิงโตกลอกตาชนิดใหม่จากจังหวัดพิษณุโลก กล้วยไม้สิงโตร่มเกล้า Bulbophyllum romklaoense Pingyot & Thawara โดย B. romklaoense อยู่ใน section Lemniscata มีลักษณะดอกที่แตกต่างจากกล้วยไม้ชนิดอื่นๆมาก โดยในงานตีพิมพ์ชิ้นนี้ใช้เทียบกับ B. muscarirubrum และ B. triste ซึ่งก็ยังถือว่าหน้าตาต่างกันมากอยู่ กล้วยไม้สิงโตร่มเกล้าพบบนพื้นที่ความสูงประมาณ 1,300 ม. จากระดับน้ำทะเล โดยสถานะปัจจุบันคือ ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง Critically Endangered (CR; B1+B2ab(iii,v)+C2a(i)) เนื่องจากไฟป่าและสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป ปัจจุบันมีการอนุรักษ์กล้วยไม้ชนิดนี้นอกถิ่นอาศัยอยู่ที่สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่ และสวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก ซึ่งการค้นพบนี้ทำให้เห็นว่าป่าของไทยยังเป็นแหล่งที่มีทรัพยากรธรรมชาติอยู่มากและหลายชนิดยังไม่ถูกค้นพบ ในขณะที่สถานการณ์ป่าปัจจุบันทั้งพืนที่และสภาพป่าอยู่ในสภาพที่น่าเป็นห่วง โดยปัจจุบันสวนพฤกษศาสตร์ต่างๆทั่วประเทศได้ทำหน้าที่เป็นแหล่งรวบรวมพรรณไม้และอนุรักษ์นอกถิ่นอาศัยในอีกทางหนึ่ง อย่างไรก็ตามการอนุรักษ์ป่าที่เป็นแหล่งอาศัยจริงก็ยังคงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดให้แก่สิ่งมีชิวิตหายากเหล่านี้