เดือน: กันยายน 2023

วุฒิภัทร อินทร์ทองคำ ทีมวิจัยจากมหิดลที่เดินทางไปยังศูนย์วิจัยและเทคโนโลยีอวกาศของยุโรป (ESTEC) ณ ประเทศเนเธอร์แลนด์

ที่มา: click วุฒิภัทร อินทร์ทอ…

ผศ. ดร.สาโรจน์ รุจิสรรค์สกุล อาจารย์ประจำภาควิชาพฤกษศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษอนุกรมวิธานและวิวัฒนาการของพืชวงศ์เทียน วงศ์ขิง กล้วยไม้ แป้งเท้ายายม่อม และบัวหิน ที่มหาวิทยาลัยบูรพา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาโรจน์ …