Month: December 2019

Botanical Art Thailand 2020(BAT2020)

“สานพฤกษพรรณผ่านงานพฤกษศิลป์ ครั้งที่ ๓”Botanical Art Thailand 2020 Schedule: Sept 22 – Oct 4, 2020 at 10 AM at 9 PM จัดโดย ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และ เครือข่ายวิทย์สานศิลป์ เป็น​วันที่…

The First International Symposium on Botanical Gardens and Landscapes (BGL 2019)

ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ ISHS จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ The First International Symposium on Botanical Gardens and Landscapes (BGL 2019) เป็นครั้งแรกของโลก ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสมาคมพืชสวนนานาชาติ (International Society for Horticultural Science; ISHS) เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง…