bat2020
“สานพฤกษพรรณผ่านงานพฤกษศิลป์ ครั้งที่ ๓”
Botanical Art Thailand 2020
Schedule: Sept 22 – Oct 4, 2020 at 10 AM at 9 PM
จัดโดย ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ร่วมกับ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และ เครือข่ายวิทย์สานศิลป์
เป็น​วันที่ ๒๒ กันยายน-๔​ ตุลาคม​ พ.ศ.​ ๒๕๖๓
หลักการและเหตุผล

ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นต้นมา เครือข่ายวิทย์สานศิลป์ ซึ่งก่อตั้งขึ้น ณ ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ริเริ่มโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ ให้แก่เยาวชน นักวิจัย และประชาชน เพื่อสร้างความเข้าใจในวิธีการถ่ายทอดความสวยงามของธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งเพื่อใช้ประกอบในห้องเรียน บทความวิจัย และเป็นงานอดิเรก กระทั่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คนไทยมีผลงานภาพวาดเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ

ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ และ พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยมหิดล โดย ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จัดนิทรรศการแสดงภาพวาดพฤกษศาสตร์ ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (Bangkok Art & Culture Centre – BACC) นับเป็นนิทรรศการภาพวาดพฤกษศาสตร์เต็มรูปแบบครั้งแรกในกรุงเทพมหานคร ในชื่อว่า “สานพฤกษพรรณผ่านงานพฤกษศิลป์” มีภาพวาดพฤกษศาสตร์พืชพื้นเมืองไทยร่วมจัดแสดงจำนวนมาก ใช้พื้นที่จัดงานบริเวณผนังโค้งถึง ๓ ชั้น โดยเป็นผลงานของนักเรียน นิสิตนักศึกษา ครูอาจารย์ นักพฤกษศาสตร์ และศิลปินจากทั่วประเทศรวมเกือบ ๑๐๐ ท่าน

เพื่อสนองพระราชดำริ ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ภาควิชาพฤกษศาสตร์ฯ โครงการ อพ.สธ. หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เครือข่ายวิทย์สานศิลป์ และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จึงกำหนดจัดนิทรรศการภาพวาดพฤกษศาสตร์อีกครั้งหนึ่ง ระหว่างวันที่ ๒๒ กันยายน-๔​ ตุลาคม​ พ.ศ.​ ๒๕๖๓​ ใช้ชื่อว่า “สานพฤกษพรรณผ่านงานพฤกษศิลป์ ครั้งที่ ๓” โดยคาดหวังว่านิทรรศการจะเป็นสายใยยึดโยงความเข้าใจอันดีระหว่างศิลปินพฤกษศาสตร์และประชาชนทั่วไป ก่อให้เกิดความตระหนัก และความร่วมมือในการอนุรักษ์ความหลากหลายของพืชพรรณที่งดงามให้อนุชนรุ่นหลังต่อไป

วัตถุประสงค์
สนองพระราชดำริการอนุรักษ์ทรัพยากรพืชพื้นเมืองไทย ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) สร้างความเข้าใจและทำให้ประชาชนทั่วไปเห็นคุณค่าและความสำคัญของการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของพืช ผ่านการชื่นชมความสวยงามของภาพวาดพฤกษศาสตร์ สร้างความเข้าใจอันดีและความร่วมมือระหว่างศิลปินพฤกษศาสตร์

รูปแบบการจัดงาน

นิทรรศการแสดงภาพวาดพฤกษศาสตร์ การสาธิตการวาดภาพพฤกษศาสตร์ การอบรมระยะสั้น นิทรรศการแสดงภาพวาดออนไลน์ เป็นต้น

กำหนดการจัดนิทรรศการ
จัดแสดงภาพระหว่างวันที่ ๖-๑๘​ ตุลาคม​ พ.ศ.​ ๒๕๖๓ เลื่อนเป็นวันที่ ๒๒ กันยายน-๔​ ตุลาคม​ พ.ศ.​ ๒๕๖๓ ​ รวม ๑๓ วัน

สถานที่จัดนิทรรศการ

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (Bangkok Art & Culture Centre – BACC)

หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการ

ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ โทร. ๐ ๒๒๐๑ ๕๒๓๒, ๐ ๒๒๐๑ ๕๒๔๐ โทรสาร ๐ ๒๓๕๔ ๗๑๗๒, เว็บไซต์ https://plantscience.sc.mahidol.ac.th/bat2020 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ. สธ.) หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (Bangkok Art & Culture Centre – BACC) และ เครือข่ายวิทย์สานศิลป์ https://www.facebook.com/sci-artnetwork อีเมล BAT2020.sciartnetwork@gmail.com

–> ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

–> ส่งผลงานภาพวาด