หลักสูตรปริญญาโท (Master of Science)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการพืช (หลักสูตรนานาชาติ)
Master of Science in Plant Sciences (International Programme)

ติดต่อสอบถาม (Contact Information)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภญ.เบญญากาญจน์ พงศ์กิจวิทูร
(Asst. Prof. Dr. Pharm.Benyakan Pongkitwitoon)
ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการพืช หลักสูตรนานาชาติ (Program Chair)
Tel: 0-2201-5232
Fax: 0-2354-7172
e-mail: benyakan.pon@mahidol.ac.th

…………………….

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิษุวัต สงนวล (Asst. Prof. Dr. Wisuwat Songnuan)
เลขานุการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการพืช (หลักสูตรนานาชาติ)
(Committee member and Secretary)
Tel: 0-2201-5232
Fax: 0-2354-7172
e-mail: wisuwat.son@mahidol.ac.th