ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ ISHS
จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ The First International Symposium on Botanical Gardens
and Landscapes (BGL 2019) เป็นครั้งแรกของโลก
ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสมาคมพืชสวนนานาชาติ (International Society for Horticultural Science; ISHS) เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง The First International Symposium on Botanical Gardens and Landscapes (BGL 2019) เป็นครั้งแรกของโลก โดยเปิดเวทีให้นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ นิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา รวม 154 คน จาก 15 ประเทศ ร่วมเผยแพร่ผลงานวิจัย พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และองค์ความรู้ เกี่ยวกับความก้าวหน้าล่าสุดในทุกด้านของวิทยาการพืช ซึ่งครอบคลุม 12 หัวข้อ ได้แก่ Botanical gardens, Landscapes, Urban Horticulture and Gardens, Plant Genetic Resources, Plant Conservation, Plant Taxonomy, Plant Breeding, Plant Propagation, Plant Tissue Culture, Plant Production, Plant Biotechnology, and Ethnobotany พร้อมพบปะนักวิทยาศาสตร์ชั้นแนวหน้าในระดับนานาชาติ ในระหว่างวันที่ 2 – 4 ธันวาคม 2562 เวลา 09:00-10:00 น. ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร

ตลอดงานมีการจัดแสดงผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์และการนำเสนอผลงานที่น่าสนใจ อาทิเช่น การเก็บรักษาเชื้อพันธุ์กล้วยไม้หายากซึ่งถูกรุกรานโดยภัยธรรมชาติและมนุษย์ในอุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสมุนไพรหายากบางชนิดเพื่อเพิ่มปริมาณสำหรับนำกลับสู่ธรรมชาติและสกัดสารออกฤทธิ์เพื่อใช้ในการวิจัยอื่นๆ การศึกษายีนส์ที่ควบคุมการแสดงออกของการสร้างเม็ดสีในปลีกล้วย การศึกษา DNA barcode เพื่อศึกษาวิวัฒนาการของพืชในกลุ่ม Acorus การศึกษาความแตกต่างของสายพันธุ์ Cereals จากลักษณะภายนอกประกอบกับ DNA Pattern และรูปแบบของโครโมโซม เพื่อใช้ในการปรับปรุงพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับการนำไปใช้กับ Green roof เป็นต้น

ในโอกาสอันดีนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.พลังพล คงเสรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ได้กล่าวถึงการประชุม BGL 2019 ในพิธีเปิดการประชุมวิชาการช่วงเช้าของวันที่ 2 ธันวาคม 2562 นี้ ว่า “คณะวิทยาศาสตร์รู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้รับการสนับสนุนจาก ISHS และ Nikita Botanical Gardens in Russia รวมทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการจัดงาน BGL 2019 ครั้งนี้ ซึ่งมุ่งเน้นองค์ความรู้และความก้าวหน้าล่าสุดในวงการพฤกษภูมิทัศน์ ตลอดจนสร้างโอกาสปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ร่วมงานเพื่อศึกษา วิจัย และพัฒนาอุตสาหกรรมด้านพฤกษภูมิทัศน์ในระดับโลก สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และบทบาทของคณะวิทยาศาสตร์ซึ่งให้ความสำคัญและมุ่งมั่นกับการวิจัยเพื่อสร้างความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ในระดับนานาชาติและการพัฒนาประเทศชาติอย่างต่อเนื่อง”

https://science.mahidol.ac.th/th/activity/dec62-2.php

ภาพกิจกรรม: นายนภาศักดิ์ ผลพานิช, facebook MUSC2020
เขียนข่าว: นางสาวปัณณพร แซ่แพ
ตรวจสอบโดย: รองศาสตราจารย์ ดร.ฤทัยวรรณ โต๊ะทอง