โครงการสร้างทักษะกระบวนการทางพฤกษศาสตร์สำหรับเยาวชน เป็นโครงการอบรมถ่ายทอดความรู้ทางพฤกษศาสตร์ให้แก่เยาวชนโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ โดยคณาจารย์และนักศึกษาปริญญาตรีของภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมาไม่นาน กิจกรรมจะแบ่งออกเป็นฐานต่างๆให้นักเรียนได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ได้แก่
– การเขียนชื่อวิทยาศาสตร์
– ลักษณะสัญฐานวิทยาของพืช
– วงศ์พืชสำคัญ 10 วงศ์
– การใช้งาน iNATURALIST
– ปฏิบัติการ “รู้จักพรรณไม้”
– กิจกรรม ทุบทุบทุบ Flower Print
– กิจกรรม Vanilla infused in almond oil
– กิจกรรม Plants in the bottle
– กิจกรรมลุยสวนดอกไม้
– กิจกรรมไอติมสายเขียว

การอบรมเรียนรู้ในบรรยากาศที่สนุกสนาน และได้ความรู้นำกลับไปประยุกต์ใช้ต่อไป