ผู้เขียน: Dr.Saroj Ruchisansakun

คุณลักษณะแครีโอไทป์ และเซลล์พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลของดิพลอยด์ และพอลิพลอยด์ ในพืชสมุนไพรสกุล Paris จากภาคเหนือของประเทศไทย

ตีนฮุ้งดอยเป็นพืชหายากในสกุล P…