ผศ.ดร.ทยา เจนจิตติกุล และ ดร.สาโรจน์ รุจิสรรค์สกุล ตีพิมพ์ “เปราะแมงมุม” Kaempferia albiflora  Jenjitt. & Ruchis. เป็นพืชชนิดใหม่ของไทย ในวารสาร Kew Bulletin 75:13
DOI 10.1007/S12225-020-9868-4