ผศ. ดร. สาโรจน์ รุจิสรรค์สกุล

ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
ห้อง N203/1 ตึก N
โทร: +66  950050 783
อีเมล์: saroj.ruc@mahidol.edu

การศึกษา

Ph.D. (Biology: Understanding Evolution), Leiden University, The Netherlands
M.Sc. (Plant Sciences), Mahidol University, Thailand
B.S. (Plant Sciences), Mahidol University, Thailand

งานวิจัยที่สนใจ

อนุกรมวิธาน วิวัฒนาการ และชีววิทยาการผสมเกสร ของพืชวงศ์เทียนและพืชวงศ์ขิง ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน

โจทย์วิจัยสำหรับนักศึกษา ป.ตรี – โท

  • ความแปรผันของลักษณะดอกและชีววิทยาการผสมเกสรของเทียนน้ำ Hydrocera triflora 
  • การศึกษาวิวัฒนาการเชิงโมเลกุลของพืชวงศ์เทียน (Balsaminaceae) ในประเทศไทย
  • การศึกษาวิวัฒนาการเชิงโมเลกุลของพืชสกุลมหาหงส์ Hedychium (Zingiberaceae) ในประเทศไทย
  • ความแปรผันทางสัณฐานวิทยาและวิวัฒนาการเชิงโมเลกุลของพืชสกุลเปราะภู Monolophus (Zingiberaceae) ในประเทศไทย
  • ปริมาณและความหลากหลายของพรรณไม้และความสัมพันธ์ต่อคุณภาพอากาศในเขตกรุงเทพมหานคร
  • สถานะการอนุรักษ์เทียนโขดบางชนิดและแนวทางการอนุรักษ์ทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ธรรมชาติ
  • การจัดทำคู่มือพรรณไม้ในพื้นที่ที่นักศึกษาสนใจ

ผลงานตีพิมพ์

Ruchisansakun S, Suksathan P, Triboun P, Sinrothanakorn C. 2021. Impatiens tanintharyiensis, a new record of Impatiens sect. Semeiocardium (Balsaminaceae) for Thailand. Thai Forest Bulletin (Botany) 49 (1), 44-48. Go to website

Ruchisansakun S, Mertens A, Janssens SB, Smets EF, van der Niet T. 2021. Evolution of pollination syndromes and corolla symmetry in Balsaminaceae reconstructed using phylogenetic comparative analyses. Annals of Botany 127 (2), 267-280. Go to website

Jenjittikul T, Ruchisansakun S. 2020. Stephania kaweesakii (Menispermaceae), a new tuberous species from Thailand. Phytotaxa 464 (3): 257–260 Go to website

Ruchisansakun S, Jenjittikul T, Maknoi C. 2020. Scaphochlamys longipedunculata, a new species from Southern Thailand. Edinburgh Journal of Botany, 1-7 Go to website

Jenjittikul T, Ruchisansakun S. 2020. Kaempferia albiflora (Zingiberaceae), a new species from Thailand. Kew Bulletin 75: 13 Go to website

Ruchisansakun S, Triboun P, Suksathan P. 2020. Impatiens capillipes (Balsaminaceae), a new record for Thailand. Thai Forest Bull., Bot. 48(1): 48–51. 2020. Go to website

Maknoi C, Ruchisansakun S, Jenjittikul T. 2019. Curcuma putii (Zingiberaceae), a new species from Thailand. Ann. Bot. Fennici 56: 351–353. Go to website

Ruchisansakun S, Suksathan P. 2019. Impatiens jenjittikuliae (Balsaminaceae), a new species from Thailand. PhytoKeys 124: 139–147. Go to website

Ruchisansakun S, Suksathan P, van der Niet T, Smets EF; Saw-Lwin, Janssens SB. 2018. Balsaminaceae of Myanmar. Blumea 63: 199–267. Go to website (DOI)

Ruchisansakun S., Suksathan P., Van der Niet T., Smets E., Saw-Lwin, Janssens S. 2018. Three new species of Impatiens (Balsaminaceae) from Myanmar. Phytotaxa 338: 63-74. Go to website (DOI)

Ruchisansakun S, Suksathan P, Van Der Niet T, Saw-Lwin, Janssens SB. 2017. Impatiens tanintharyiensis (Balsaminaceae), a new species from Southern Myanmar. Phytotaxa 296: 171-179. Go to website (URI)

Ruchisansakun S., Tangtorwongsakul P., Cozien R., Smets E., Van Der Niet T. 2016. Floral specialization for different pollinators and divergent use of the same pollinator among co-occurring Impatiens species (Balsaminaceae) from Southeast Asia. Botanical Journal of the Linnean Society 181: 651-666.
Go to website (URI)

Ruchisansakun S., Niet T. van der, Janssens S.B., Triboun P., Techaprasan J., Jenjittikul T., Suksathan P. 2015. Phylogenetic Analyses of Molecular Data and Reconstruction of Morphological Character Evolution in Asian Impatiens Section Semeiocardium (Balsaminaceae). Systematic Botany 40: 1063-1074. Go to website (URI)

Ruchisansakun S., Triboun P., Jenjittikul T. 2014. A new species of Impatiens (Balsaminaceae) from Southwestern Thailand. Phytotaxa 174: 237-241. Go to website (DOI)

Ruchisansakun S., Leethaweesup W., Saetiew K., Chuenboonngarm N. 2010. Agrobacterium-mediated transformation of Globba substrigosaThai Journal of Botany (วารสารพฤกษศาสตร์ไทย)2: 155-162.

ชีววิทยาการผสมเกสรของพืชวงศ์เทียนในประเทศไทย

Balsaminaceae in Myanmar

ความหลากหลายของพืชวงศ์เทียนในพม่า

ผลงานอื่นๆ

http://siamforestcollection.com/