งานวิจัยออกใหม่เรื่อง “อนุกรมวิธานของพืชสกุลตีนฮุ้งดอยในประเทศไทยและตีนฮุ้งดอยชนิดใหม่ตีนฮุ้งดอยสยาม Paris siamensis” Revision on the Genus Paris in Thailand, with a New Species Paris siamensis
ตีนฮุ้งดอยเป็นพืชที่กระจายอยู่แถบภาคเหนือของไทย โดยในช่วงหลังๆมานี้ถูกเก็บจากธรรมชาติเพื่อส่งออกไปจีนเป็นจำนวนมาก ก่อนหน้านี้พืชสกุลตีนฮุ้งดอย Paris ในประเทศไทยถูกเรียนด้วยชื่อต่างๆกัน ทั้ง P. polyphylla, P. chinensis, และ P. polyphylla var. chinensis โดยใน monograph ล่าสุดของนักวิจัยที่จีนมีการเปลี่ยนแปลงสถานะของหลายๆชื่อ

You missed