ดอกดินใบข้าว Kaempferia graminifolia Noppornch. & Jenjitt.

ดอกดินใบข้าว Kaempferia graminifolia Noppornch. & Jenjitt.

พืชสกุลกระชายดำชนิดใหม่ของโลกบรรยายลักษณะและตั้งชื่อ โดย นายณัฐพล นพพรเจริญกุล นักศึกษาระดับปริญญาเอก และ ผศ. ดร. ทยา เจนจิตติกุล
ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ได้ตีพิมพ์ในวารสาร Phytotaxa ฉบับปีที่ 379(3) วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 (2018) หน้า 261-266 https://biotaxa.org/Phytotaxa/issue/view/phytotaxa.379.3