ผศ. ดร. อัญชีรา วิบูลย์จันทร์

ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
ตึก N ชั้น 3 ห้อง N316ฺ
โทรศัพท์ +66 2 2015232
โทรสาร +66 2 3547172
(รองหัวหน้าภาควิชาพฤกษศาสตร์)

 

ประวัติการศึกษา

Ph.D. (Biotechnology), Mahidol University, Bangkok, Thailand
M.S. (Biotechnology), Mahidol University, Bangkok, Thailand
B.S. (Biotechnology), Mahidol University, Bangkok, Thailand

งานวิจัยที่สนใจ

Transcriptome and proteome analysis in plant research, Molecular markers in plant identification and characterization, Biochemistry and molecular biology of rubber tree, Molecular genetics of the onset of Trunk Phloem Necrosis in rubber tree

ประวัติการทำงาน

2002-present Assistant Professor at Department of Plant Science, Faculty of Science, Mahidol University , Bangkok, Thailand
2016-present Assistant Professor at Department of Plant Science, Faculty of Science, Mahidol University , Bangkok, Thailand
2008-2011 Assistant Professor at Department of Plant Science, Faculty of Science, Mahidol University , Bangkok, Thailand

ทุนวิจัย

2004 A-IMBN-AMBO funding for The 27th A-IMBN-AMBO International Training Course on “Molecular and Cell Biology in Post-Genome Era”, JAPAN
2000-2002 Thailand Research Funds: French embassy collaboration with Royal Golden Jubilee Ph.D. Program scholarship
1999-2002 Thailand Research Funds: Royal Golden Jubilee Ph.D. Program scholarship
1996-1997 National Science and Technology Development agency (NSTDA) Local graduate scholarship

รางวัล

  • 2003 Dean List Award, Mahidol University
  • 2002 Outstanding research and presentation in the field of Agriculture, RGJ-Ph.D. Congress III, Thailand
  • 2002 Winner of travel award for presentation at ABIC 2002, Saskatoon, Canada
 • 1997 Undergraduate Study Award with the highest GPA in Department of Biotechnology, Faculty of Science, Mahidol University (Academic Year 1995-1996)

ผลงานตีพิมพ์บางส่วน

International Publications

  1. Chuenwarin P, Kongsawadworakul P, Chrestin H, Narangajavana J, Viboonjun U. Differential expression of mitochondrial pyruvate dehydrogenase gene correlates with latex yield and tapping in rubber tree. Taiwania 2016;61(4):295-304.
  1. Laosombut T, Arreewichit P, Nirapathpongporn K, Traiperm P, Kongsawadworakul P, Viboonjun U, Narangajavana J. Differential Expression of methyl jasmonate-responsive genes correlates with laticifer vessel proliferation in phloem tissue of rubber Tree (Hevea brasiliensis). Journal of Plant Growth Regulation 2016;35(4):1049–1063.
  1. Nirapathpongporn K, Kongsawadworakul P, Viboonjun U, Teerawattanasuk K, Chrestin H, Segiun M, Narangajavana J. Development and mapping of functional expressed sequence tag-derived simple sequence repeat markers in a rubber tree RRIM600×PB217 population. Molecular Breeding 2016;36(9):1-9. doi:10.1007/s11032-016-0461-3
  1. Naconsie M, Lertpanyasampatha M, Viboonjun U, Netrphan S, Kuwano M, Ogasawara N, Narangajavana J. Cassava root membrane proteome reveals activities during storage root maturation. Journal of plant research 2016;129(1):51-65.
  1. Pinweha N, Asvarak T, Viboonjun U, Narangajavana J. Involvement of miR160/miR393 and their targets in cassava responses to anthracnose disease. Journal of Plant Physiology 2015;174;26-35.
  1. Lertpanyasampatha M, Viboonjun U, Kongsawadworakul P, Chrestin H, Narangajavana J. Differential expression of microRNAs and their targets reveals a possible dual role in physiological bark disorder in rubber tree. Journal of Plant Physiology 2014;15;171(13):1117-26.
  1. Pramoolkit P, Lertpanyasampatha M, Viboonjun U, Kongsawadworakul P, Chrestin H, Narangajavana J. Involvement of ethylene-responsive microRNAs and their targets in increased latex yield in the rubber tree in response to ethylene treatment. Plant Physiology and Biochemistry 2014;84:203-212.
  1. Lertpanyasampatha M, Pramoolkit P, Kongsawadworakul P, Viboonjun U, Chrestin H, Narangajavana J. Conserved microRNAs and their targets in rubber tree and the related Euphorbiaceous species. Journal of plant biochemistry and biotechnology 2013;22(1):52-61.
  1. Patanun O, Lertpanyasampatha M, Sojikul P, Viboonjun U, Narangajavana J. Computational identification of microRNAs and their targets in cassava (Manihot esculenta Crantz.). Molecular biotechnology 2013;53:257-269.
  1. Lertpanyasampatha M, Gao L, Kongsawadworakul P, Viboonjun U, Chrestin H, Liu R, Chen X, Narangajavana J. Genome-wide analysis of microRNAs in rubber tree (Hevea brasiliensis L.) using high throughput sequencing. Planta 2012;236(2):437-445.
  1. Ruderman S, Kongsawadworakul P, Viboonjun U, Mongkolporn O, Chrestin H. Mitochondrial/Cytosolic Acetyl CoA and rubber biosynthesis genes expression in Hevea brasiliensis latex and rubber yield. Kasetsart J (Nat Sci) 2012; 46:346-362.
  1. Tungngoen K, Viboonjun U, Kongsawadworakul P, Katsuhara M, Julien JL, Sakr S, Chrestin H, Narangajavana J. Hormonal treatment of the bark of rubber trees (Hevea brasiliensis) increases latex yield through latex dilution in relation with the differential expression of two aquaporin genes. Journal of Plant Physiology 2011;168(3): 253-62.
  1. Dusotoit-Coucaud A, Kongsawadworakul P, Maurousset L, Viboonjun U, Brunel N, Pujade-Renaud V, Chrestin H, Sakr S. Ethylene stimulation of latex yield depends on the expression of a sucrose transporter (HbSUT1B) in rubber tree (Hevea brasiliensis). Tree Physiology 2010;30(12): 1586-1598.
  1. Dusotoit-Coucaud A, Porcheron B, Brunel N, Kongsawadworakul P, Franchel J, Viboonjun U, Chrestin H, Lemoine R, Sakr S. Cloning and characterization of a new polyol transporter (HbPLT2) in Hevea brasiliensis. Plant and Cell Physiology 2010;51(11): 1878-1888.
  1. Sojikul P, Kongsawadworakul P, Viboonjun U, Thaiprasit J, Intawong B, Narangajavana J, Svasti MR. AFLP-based transcript profiling for cassava genome-wide expression analysis in the onset of storage root formation. Physiologia Plantarum 2010;140:189-198. Impact Factor 3.52
  1. Kongsawadworakul P, Viboonjun U, Romruensukharom R, Chantuma P, Ruderman S, Chrestin H. The leaf, inner bark and latex cyanide potential of Hevea brasiliensis: Evidence for involvement of cyanogenic glucosides in rubber yield. Phytochemistry 2009;70:730-739.
  1. Tungngoen K, Kongsawadworakul P, Viboonjun U, Katsuhara M, Brunel N, Sakr S, Narangajavana J, Chrestin H. Involvement of HbPIP2;1 and HbTIP1;1 aquaporins in ethylene stimulation of latex yield, through regulation of water exchanges between inner liber and latex cells in Hevea brasiliensis. Plant Physiology 2009;151:843-856.
  1. Dusotoit-Coucaud A, Brunel N, Kongsawadworakul P, Viboonjun U, Lacointe A, Julien J-L, Chrestin H, Sakr S. Sucrose importation into laticifers of Hevea brasiliensis, in relation to ethylene stimulation of latex production. Annals of Botany 2009;104:635-647.

National Publications

  1. Nopporncharoenkul, N, Soontornchainaksaeng, P, Jenjittikul, T, Chuenboonngarm, N, Viboonjun, U. Kaempferia simaoensis (Zingiberaceae), a new record for Thailand: evidence from nuclear ITS2 sequence analyses. Thai Journal of Botany 2016;8(1):81–91.
  1. Jamnongsong S, Songnuan W, Piboonpocanun S, Viboonjun U. Cloning and characterization of beta-1,3-glucanase, a known banana allergen from four banana cultivars in Thailand. Thai Journal of Botany 2015;7(2):161-170..
  1. Teppabut Y, Viboonjun U, Narangajavana J, Chrestin H and Kongsawadworakul P. Cloning and characterization of β-cyanoalanine synthase gene in rubber tree (Hevea brasiliensis). Thai Journal of Botany 2013;5(Special Issue):249-259..
   1. Chungloo D, Narangajavana J,

  Viboonjun U, 

  1. Naranggajavana J, Chrestin H. Identification and characterization of candidate genes related to latex yield in the laticifers of rubber tree (Hevea brasiliensis). Thai Journal of Botany 2010;2(Special Issue):199-206..
 1. Mangpung Y, Kongsawadworakul P, Viboonjun U, Chrestin H. Identification and characterization of candidate genes related to latex yield in the inner bark of rubber tree (Hevea brasiliensis). Thai Journal of Botany 2010;2(Special Issue):207-214.