ปริญญาตรี

ปริญญาตรี

ปีที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๑

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ค้นคว้า)
วิชาศึกษาทั่วไป
มมศท ๑๐๑†† การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์ ๒ (๑-๒-๓)
มมศท ๑๐๒† สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์ ๓ (๒-๒-๕)
มมศท ๑๐๓†† ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์ ๒ (๑-๒-๓)
ศศภท ๑๐๐† ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ๓ (๒-๒-๕)
ศศภอ ๑๐๓* หรือ ศศภอ ๑๐๕* ภาษาอังกฤษระดับ ๑
ภาษาอังกฤษระดับ ๓
๓ (๒-๒-๕)
วิชาแกนและ
วิชาเฉพาะด้านบังคับ
วทคณ ๑๑๘ แคลคูลัส ๓ (๓-๐-๖)
วทคม ๑๐๓ เคมีทั่วไป ๑ ๓ (๓-๐-๖)
วทชว ๑๐๒ ปฏิบัติการชีววิทยา ๑ ๑ (๐-๓-๑)
วทชว ๑๒๑ ชีววิทยาทั่วไป ๑ ๒ (๒-๐-๔)
วทฟส ๑๕๗ ฟิสิกส์ ๑ ๓ (๓-๐-๖)
วทฟส ๑๙๑ ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น ๑ (๐-๓-๑)
  รวม ๒๒ หน่วยกิต

ปีที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ค้นคว้า)
วิชาศึกษาทั่วไป
มมศท ๑๐๑†† การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์ ๒ (๑-๒-๓)
มมศท ๑๐๒† สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์ ๓ (๒-๒-๕)
มมศท ๑๐๓†† ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์ ๒ (๑-๒-๓)
ศศภท ๑๐๐† ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ๓ (๒-๒-๕)
ศศภอ ๑๐๔* หรือ ศศภอ ๑๐๖* ภาษาอังกฤษระดับ ๒
ภาษาอังกฤษระดับ ๔
๓ (๒-๒-๕)
วิชาแกนและ
วิชาเฉพาะด้านบังคับ
วทคณ ๑๖๘ สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ ๓ (๓-๐-๖)
วทคม ๑๐๔ เคมีทั่วไป ๒ ๓ (๓-๐-๖)
วทคม ๑๐๗ ปฏิบัติการเคมีทั่วไป ๑ (๐-๓-๑)
วทชว ๑๐๔ ปฏิบัติการชีววิทยา ๒ ๑ (๐-๓-๑)
วทชว ๑๒๒ ชีววิทยาทั่วไป ๒ ๓ (๓-๐-๖)
วทฟส ๑๕๘ ฟิสิกส์ ๒ ๓ (๓-๐-๖)
  รวม ๒๑ หน่วยกิต
† เป็นรายวิชาต่อเนื่องที่เรียนทั้ง ๒ ภาคการศึกษา แต่นับหน่วยกิตเฉพาะในภาคการศึกษาที่ ๑ เท่านั้น
†† เป็นรายวิชาต่อเนื่องที่เรียนทั้ง ๒ ภาคการศึกษา แต่นับหน่วยกิตเฉพาะในภาคการศึกษาที่ ๒ เท่านั้น
* รายวิชาภาษาอังกฤษระดับ ๑-๔ (ศศภอ ๑๐๓-๑๐๖) ลงทะเบียนเรียนตามระดับความสามารถของนักศึกษา

ปีที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๑

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ค้นคว้า)
วิชาศึกษาทั่วไป
ศศภอ ๒๖๓ การอ่านและการเขียนเพื่อการสื่อสาร ๒ (๑-๒-๓)
วทพฤ ๒๘๕ พืชและมนุษย์ ๒ (๑-๓-๓)
วิชาแกนและ
วิชาเฉพาะด้านบังคับ
วทคณ ๑๘๐ สถิติศาสตร์ขั้นแนะนำ ๒ (๒-๐-๔)
วทคม ๒๒๐ เคมีอินทรีย์ ๓ (๓-๐-๖)
วทคม ๒๒๙ ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ ๑ (๐-๓-๑)
วทชค ๒๐๕ หลักการทางกายภาพในวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ๒ (๒-๐-๔)
วทพฤ ๒๐๒ กายวิภาคศาสตร์ของพืช ๓ (๒-๓-๕)
วทพฤ ๒๐๓ สัณฐานวิทยาของพืช ๓ (๒-๓-๕)
  รวม ๑๘ หน่วยกิต

ปีที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๒

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ค้นคว้า)
วิชาศึกษาทั่วไป
ศศภอ ๓๓๘ การนำเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษ ๒ (๑-๒-๓)
วิชาแกนและ
วิชาเฉพาะด้านบังคับ
วทชค ๒๐๓ ชีวเคมีเบื้องต้น ๓ (๓-๐-๖)
วทชค ๒๐๔ ปฏิบัติการชีวเคมีเบื้องต้น ๑ (๐-๓-๑)
วทพฤ ๒๐๑ หลักเซลล์วิทยาและพัฒนาการ ๓ (๓-๐-๖)
วทพฤ ๒๐๔ หลักอนุกรมวิธานพืช ๓ (๒-๓-๕)
วทพฤ ๒๒๑ พันธุศาสตร์พืชขั้นแนะนำ ๓ (๓-๐-๖)
  รวม ๑๕ หน่วยกิต

ปีที่ ๓ (หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ)

ภาคการศึกษาที่ ๑

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ค้นคว้า)
วิชาศึกษาทั่วไป
ศศภอ ๓๔๑ ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารตามสถานการณ์ ๒ (๑-๒-๓)
วทพฤ ๓๙๑ การสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ ๒ (๑-๒-๓)
วิชาเฉพาะด้านบังคับ
วทจช ๒๐๓ จุลชีววิทยาเบื้องต้น ๓ (๒-๓-๕)
วทพฤ ๓๓๒ นิเวศวิทยาและวิวัฒนาการของพืช ๓ (๒-๓-๕)
วิชาเฉพาะด้านเลือก 1
วิชาเลือกในหลักสูตรพฤกษศาสตร์ ชีววิทยา หรือเทคโนโลยีชีวภาพ
วิชาเลือกเสรี
วิชาเลือกเสรี
  รวม ๑๙ หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ ๒

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ค้นคว้า)
วิชาศึกษาทั่วไป
……..XXX วิชาศึกษาทั่วไป
วิชาเฉพาะด้านบังคับ
วทคณ ๓๘๒ การออกแบบการทดลอง ๓ (๓-๐-๖)
วทพฤ ๓๑๑ สรีรวิทยาของพืช ๑ ๓ (๒-๓-๕)
วทพฤ ๓๒๒ พันธุศาสตร์และชีววิทยาระดับโมเลกุลของพืช ๑ ๓ (๓-๐-๖)
วิชาเฉพาะด้านเลือก1
วิชาเลือกในหลักสูตรพฤกษศาสตร์ ชีววิทยา หรือเทคโนโลยีชีวภาพ
รวม ๑๖ หน่วยกิต
1 วิชาเฉพาะด้านเลือก อาจเลือกจากรายวิชาในหลักสูตรพฤกษศาสตร์ ชีววิทยา หรือเทคโนโลยีชีวภาพ และลงทะเบียนในภาคการศึกษาอื่นได้

ปีที่ ๓ (หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการแบบพิสิฐวิธาน)

ภาคการศึกษาที่ ๑

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ค้นคว้า)
วิชาศึกษาทั่วไป
ศศภอ ๓๔๑ ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารตามสถานการณ์ ๒ (๑-๒-๓)
วทพฤ ๓๙๑ การสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ ๒ (๑-๒-๓)
วิชาเฉพาะด้านบังคับ
วทจช ๒๐๓ จุลชีววิทยาเบื้องต้น ๓ (๒-๓-๕)
วทพฤ ๓๓๒ นิเวศวิทยาและวิวัฒนาการของพืช ๓ (๒-๓-๕)
วิชาเฉพาะด้านเลือก 1
วิชาเลือกในหลักสูตรพฤกษศาสตร์ ชีววิทยา หรือเทคโนโลยีชีวภาพ
วิชาเลือกเสรี
วิชาเลือกเสรี
  รวม ๑๙ หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ ๒

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ค้นคว้า)
วิชาศึกษาทั่วไป
……..XXX วิชาศึกษาทั่วไป
วิชาเฉพาะด้านบังคับ
วทคณ ๓๘๒ การออกแบบการทดลอง ๓ (๓-๐-๖)
วทพฤ ๓๑๑ สรีรวิทยาของพืช ๑ ๓ (๒-๓-๕)
วทพฤ ๓๒๒ พันธุศาสตร์และชีววิทยาระดับโมเลกุลของพืช ๑ ๓ (๓-๐-๖)
วทพฤ ๔๗๑ โครงการพิเศษทางพฤกษศาสตร์ ๓ (๐-๙-๓)
วิชาเฉพาะด้านเลือก1
วิชาเลือกในหลักสูตรพฤกษศาสตร์ ชีววิทยา หรือเทคโนโลยีชีวภาพ
รวม ๑๙ หน่วยกิต
1 วิชาเฉพาะด้านเลือก อาจเลือกจากรายวิชาในหลักสูตรพฤกษศาสตร์ ชีววิทยา หรือเทคโนโลยีชีวภาพ และลงทะเบียนในภาคการศึกษาอื่นได้

ปีที่ ๔ (หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ)

ภาคการศึกษาที่ ๑

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ค้นคว้า)
วิชาเฉพาะบังคับ
วทพฤ ๔๑๑ สรีรวิทยาของพืช ๒ ๓ (๒-๓-๕)
วทพฤ ๔๗๓ สัมมนา ๑ ๑ (๑-๐-๒)
วทพฤ ๔๙๑ การฝึกงาน ๑ (๐-๓-๑))
วิชาเฉพาะด้านเลือก 1
วิชาเลือกในหลักสูตรพฤกษศาสตร์ ชีววิทยา หรือเทคโนโลยีชีวภาพ
  รวม ๙ หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ ๒

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ค้นคว้า)
วิชาเฉพาะบังคับ
SCPL 473 สัมมนา 1 1 (1 – 0 – 2)
SCPL 491 การฝึกงาน 1 (0 – 3 – 1)
    ‡ วิชาเฉพาะเลือก 9 หน่วยกิต
* วิชาเลือกเสรี 3 หน่วยกิต
รวมหน่วยกิต 14 หน่วยกิต

‡ วิชาเฉพาะเลือก อาจเลือกลงทะเบียนในภาคการศึกษาอื่นได้
* วิชาเลือกเสรี อาจเลือกลงทะเบียนในภาคการศึกษาอื่นได้

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 (หลักสูตรพิสิฐวิธาน)

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ค้นคว้า)
วิชาเฉพาะบังคับ
SCPL 474 สัมมนา 2 1 (1 – 0 – 2)
วิชาสำหรับโปรแกรมพิสิฐวิธาน
SCPL 475 วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี 3 (0 – 9 – 3)
    * วิชาเลือกเสรี 3 หน่วยกิต
รวมหน่วยกิต 7 หน่วยกิต

* วิชาเลือกเสรี อาจเลือกลงทะเบียนในภาคการศึกษาอื่นได้

ปริญญาโท

หลักสูตรการศึกษา

ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดสอนหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิทยาการพืช (หลักสูตรนานาชาติ) และปริญญาตรีสาขาพฤกษศาสตร์ ซึ่งท่านสามารถดาวน์โหลดดูรายละเอียดได้
    • หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิทยาการพืช 
    • หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิทยาการพืช (แผ่นพับ) 
    • Come Explore The Astonishing World of Plants (Poster) 
    • บทสัมภาษณ์พิเศษหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิทยาการพืช 

ปริญญาเอก

หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาพฤกษศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ดูรายละเอียด
 
ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรและการเข้าศึกษา กรุณาติดต่อ :
ประธานหลักสูตร :

 

โทรศัพท์ 02-2015232 โทรสาร 02-3547172