22-23 พฤษภาคม 2566

ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำ 3 หลักสูตร เข้ารับการประเมิน AUNQA โดยผู้ประเมินผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายคณะ/สถาบัน ในมหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 6 ท่าน

ผู้ประเมินแสดงความชื่นชมพัฒนาการของกระบวนการผลิตบัณฑิตและได้ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์มากมายต่อทั้ง 3 หลักสูตรของภาควิชาพฤกษศาสตร์ ได้แก่

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาพฤกษศาสตร์ (BSc Plant Science ระดับปริญญาตรี)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (นานาชาติ) สาขาวิทยาการพืช (MSc Plant Sciences ระดับปริญญาโท) หลักสูตรร่วม คณะวิทยาศาสตร์และคณะเภสัชศาสตร์ และ

หลักสูตรวิทยาศาสตร์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพฤกษศาสตร์ (PhD Botany ระดับปริญญาเอก)

ทั้งนี้ ได้มีการเชิญนักศึกษาปัจจุบันศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร และผู้ปฏิบัติการสายสนับสนุน เข้ารับการสัมภาษณ์ทั้งแบบ on-site และonline ประกอบการประเมินด้วย

You missed