จากการที่คณะวิทยาศาสตร์ได้รับการยอมรับในฐานะผู้นำด้านการวิจัยในสาขาวิทยาศาสตร์ต่าง ๆ มีผลงานวิจัยคุณภาพสูงหลายฉบับที่แสดงออกอย่างต่อเนื่องทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ ทั้งนี้เนื่องจากคณาจารย์ในคณะวิทยาศาสตร์ได้รับการสนับสนุนด้านการวิจัยทั้งด้านงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวก ที่สำคัญคือมีความร่วมมือระหว่างอาจารย์ เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์ และนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ทั้งนี้นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาโท-เอกได้มีโอกาสนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการต่าง ๆ ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ เพื่อให้นักศึกษาวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาตรีที่ทำวิจัยในโครงการรุ่นพี่หรือปัญหาพิเศษชั้นปีที่ 4 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการได้แสดงออกถึงความสามารถในการทำวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังเป็นโอกาสอันดีที่นักศึกษาจะได้รับทักษะการนำเสนอผลงานวิจัยต่อสาธารณชน คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดให้มีการแสดงผลงานของนักศึกษากลุ่มนี้ ผลงานของนักศึกษาจะถูกถ่ายทอดไปยังบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ ตลอดจนอาจารย์ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ และผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันการศึกษาต่างๆ และบุคคลทั่วไปที่สนใจในความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์อย่างกว้างขวาง จึงกำหนดจัดนิทรรศการ SciEx2023 ในวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566

ในการนี้ ผลตัดสินจากการนำเสนอผลงาน ภาควิชาพฤกษศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ของภาควิชาฯ ที่ได้รับ 5 รางวัล ดังนี้

น.ส. ภคภร คำโสภา
รางวัล Plenary Talk รับเงินรางวัล 2,000 บาท โล่และประกาศนียบัตร

น.ส. กชกร ผ่องใส
รางวัล Presentation Skill Award – Short Talk รับเงินรางวัล 1,500 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

นาย โสภณัฐ ผัดอูป
รางวัลโปสเตอร์ดีเลิศ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ รับเงินรางวัล 1,500 บาท พร้อมประกาศนียบัตร Biological Science: Best Poster Presentation Award

น.ส. ภคภร คำโสภา
รางวัลโปสเตอร์ดีเด่น วิทยาศาสตร์ชีวภาพ รับเงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร Biological Science: Outstanding Poster Presentation Award

น.ส. บุญญาพร มะลิวัลย์
รางวัลโปสเตอร์ดี วิทยาศาสตร์ชีวภาพ รับเงินรางวัล 500 บาท พร้อมประกาศนียบัตร Biological Science: Good Poster Presentation Award

แหล่งที่มา:

You missed