นักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 วิชา SCPL311 Plant Physiology เข้าชมโรงงานผลิตพืชที่ สวทช.

เมื่อวันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564 ปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 วิชา SCPL311 Plant Physiology เข้าชมโรงงานผลิตพืชที่ สวทช และได้ฟังการสอนพิเศษจาก ดร. เกรียงไกร โมสาลียานนท์ ในเรื่อง Photosynthesis characters in plant factory condition

ที่มา: https://www.facebook.com/PlantScienceMUSC/posts/3795834170454089