ขอร่วมแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.สาโรจน์ รุจิสรรค์สกุล
อาจารย์ประจำภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงค์ตำแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” สาขาวิชาพฤกษศาสตร์