งานประชุม The 1st International Symposium on Botanical Gardens and Landscapes

จัดโดยภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ Society for Horticultural Science (ISHS)

ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร

วันที่ 2-4 ธันวาคม 2562

ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.sc.mahidol.ac.th/scpl/bgl2019/

ติดต่อ: รศ. ดร. ครรชิต ธรรมศิริ

อีเมล์: bgl2019thailand@gmail.com