การศึกษาดูงาน (Study trip) คือ การศึกษานอกสถานที่รูปแบบหนึ่งเพื่อการเรียนรู้ และแสวงหาประสบการณ์ใหม่ๆที่คาดหวังว่าจะสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในองค์กร หน่วยงาน หรือปรับปรุงกระบวนการทำงานในบทบาทหน้าที่สำคัญของแต่ละบุคคล ทั้งปัจจัยความสำเร็จและปัญหาอุปสรรค/ข้อควรระวังที่จะได้เรียนรู้จากองค์กรที่ไปศึกษาดูงานทั้งยังเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศโดยการไปพบเห็นสิ่งใหม่ซึ่งสามารถเสริมสร้างแนวคิดใหม่ และนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น จึงเป็นกิจกรรมหนึ่งในกระบวนการพัฒนาบุคลากรที่จะช่วยเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ให้กับบุคลากร และนักศึกษา อีกทั้งเป็นการเปิดมุมมองที่จะรับการเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆ สร้างความพร้อมให้แก่ทั้งตัวบุคลากรเอง และสร้างผลสัมฤทธิ์ให้แก่ทีมงาน/หน่วยงาน และองค์กร ทั้งนี้ก็เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่ดี ผู้ที่ไปศึกษาดูงานต้องใช้ทักษะการสอบถาม การสังเกต และแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการปฏิบัติงานและการแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานจากสถาบันที่ไปศึกษาดูงาน

ในการนี้ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้จัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้ศึกษาดูงานยังองค์กรต่างๆ เพื่อให้มีความรู้ เกิดประสบการณ์ ระหว่างวันที่ 18-19 มีนาคม 2566 โดยศึกษาดูงาน และร่วมทำกิจกรรม ดังนี้

  1. วันที่ 18 มีนาคม 2566 นักศึกษาภาควิชาพฤกษศาสตร์เข้าทัศนศึกษา สวนพฤกษศาสตร์ระยอง
  2. วันที่ 18 มีนาคม 2566 นักศึกษาและอาจารย์ภาควิชาพฤกษศาสตร์ เข้าเยี่ยมชม Flora Exhibition Hall อาคารนิทรรศน์พรรณพฤกษา ตั้งอยู่ในพื้นที่ของ บริษัท PTT LNG จำกัด มาบตาพุด จ.ระยอง
  3. วันที่ 18 มีนาคม 2566 กิจกรรมเก็บขยะ ณ หาดแสงจันทร์ และพักผ่อนตามอัธยาศัย
  4. วันที่ 19 มีนาคม 2566 ศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลยพระเจดีย์กลางน้ำ และเดินทางกลับสู่คณะวิทยาศาสตร์

——— วันที่ 18 มีนาคม 2566 นักศึกษาภาควิชาพฤกษศาสตร์เข้าทัศนศึกษาสวนพฤกษศาสตร์ระยอง ———


——— วันที่ 18 มีนาคม นักศึกษาและอาจารย์ภาควิชาพฤกษศาสตร์ ———
เข้าเยี่ยมชม Flora Exhibition Hall อาคารนิทรรศน์พรรณพฤกษา ตั้งอยู่ในพื้นที่ของ บริษัท PTT LNG จำกัด มาบตาพุด จ.ระยอง โถงขนาดใหญ่ด้านใน ปรับอุณหภูมิให้อยู่ที่ 17C ซึ่งเป็นความเย็นเหลือใช้จากการผลิตก๊าซ LNG ใช้แสดงพรรณไม้ดอกเขตอบอุ่น เช่น ทิวลิป
และไฮเดรนเยีย

——— วันที่ 18 มีนาคม 2566 กิจกรรมเก็บขยะ ณ หาดแสงจันทร์ และพักผ่อนตามอัธยาศัย ———
-ขยะเยอะมาก ทั้งแห ขวดพลาสติก ถัง กระบะ ก้นบุหรี่และขยะขนาดเล็ก
-ชายหาดแหว่งจากแนวกันคลื่นเป็นแนวยาว

——— วันที่ 19 มีนาคม ศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลยพระเจดีย์กลางน้ำ ———