กำหนดการจัดงาน – BAT 2023

กำหนดการพิธีเปิด

นิทรรศการ “สานพฤกษพรรณผ่านงานพฤกษศิลป์” ครั้งที่ ๕
วันอังคารที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
ณ ชั้น ๕ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

๑๔.๐๐ น.– แขกผู้มีเกียรติ และศิลปินพร้อมกัน ณ บริเวณพิธี ชั้น ๕ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร รับกล่องอาหารว่าง
๑๔.๓๐ น– พิธีกรเรียนเชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิวิมล แสวงผล ประธานการจัดนิทรรศการกล่าวรายงาน
– พิธีกรเรียนเชิญ นายพันธุ์ศักดิ์ จักกะพาก ศิลปินอาวุโส กล่าวขอบคุณประธาน และแขกผู้มีเกียรติในนามศิลปิน
– พิธีกรเรียนเชิญ รองศาสตราจารย์ ดร.พลังพล คงเสรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวแสดงความยินดี
– พิธีกรเรียนเชิญ คุณพรชัย จุฑามาศ รองผู้อำนวยการ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) กล่าวแสดงความยินดี
– พิธีกรเรียนเชิญ ดร.วีระชัย ณ นคร นายกสมาคมพฤกษศาสตร์ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กล่าวเปิดนิทรรศการ
– พิธีกรเรียนเชิญประธานร่วมทั้ง 4 ท่าน ตัดริบบิ้นเปิดงาน
– ประธานในพิธีเปิด และแขกผู้มีเกียรติ เยี่ยมชมภาพวาดพฤกษศาสตร์ ที่จัดแสดง ณ ชั้น ๕-๔-๓ ตามลำดับ และพบปะพูดคุยกับศิลปินเจ้าของภาพวาดตามอัธยาศัย