งาน

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ รับสมัคร นักวิทยาศาสตร์

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท สาขาพฤกษศาสตร์ อนุกรมวิธานพืช หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

ปิดรับสมัคร 10 ตุลาคม 2562 link

กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัคร  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ทั่วไป) และนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้) 

รับหลายสาขา รวมถึง ป.ตรี พฤกษศาสตร์  ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2562

https://file.job.thai.com/prakad/doae201907/doae201907_1.pdf

โครงการสวนผักคนเมือง มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน(ประเทศไทย) รับสมัคร  2 ตำแหน่ง

จบ ป.ตรี ทุกสาขา ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2562

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ รับสมัคร นักอนุกรมวิธานพืช 3 อัตรา 

รับสมัครบุุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน อสพ.ในตำแหน่งนักอนุกรมวิธานพืช ระดับ ๔-๕ จำนวน ๓ อัตรา.pdf

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัคร นักวิทยาศาสตร์

จบตรี วิทยาศาสตร์ ทุกสาขา ถึงวันที่ 31กรกฎาคม พ.ศ. 2562

https://science.mahidol.ac.th/Temp/job_25620712.pdf?fbclid=IwAR1IgGnulSEhBx9uhxcgNIk9BXmJgAzkOQ_JNtxaFJk68Wy4XLQrO4SjoPE

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัคร อาจารย์

ป.เอก ชีววิทยา พืชศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ ถึงวันที่ 23 กรกฎาคม 2562

https://www.science.cmu.ac.th/webthai/upload/news/jobs/05-07-2019-743682350.pdf

บริษัท บางกอกกรีน จำกัด รับสมัคร หัวหน้าห้องปฎิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง

เปิดรับสมัครอยู่ (1 เมษายน 2562)

มศว รับสมัครอาจารย์ สังกัดภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ เน้น พฤกษศาสตร์ หรือ พันธุศาสตร์พืช

รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2562 ในวันและเวลาทำการ (08.30 – 16.30 น.) ณ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ รับสมัคร นักอนุกรมวิธานพืช ๔ อัตรา

หน้าที่รับผิดชอบ
• ศึกษา สำรวจ รวบรวมพันธุ์พรรณพืชเพื่อสนับสนุนการศึกษาวิจัยด้านพฤกษศาตร์ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของหอพรรณไม้ และการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และร่วมโครงการวิจัยเกี่ยวข้องกับอนุกรมวิธานพืช นิเวศวิทยา การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ฯลฯ เป็นต้น

คุณสมบัติผู้สมัคร :
• 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก สาขาที่เกี่ยวข้องของด้านพืช เช่น อนุกรมวิธานพืช นิเวศวิทยา พฤกษศาสตร์ พืชสวน วิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
• 2. หากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ต้องมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับด้านงานอนุกรมวิธานพืช งานด้านพฤกษศาสตร์ หรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้องไม่ต่ำกว่า 2 ปี

วิธีการรับสมัครงาน :
ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดและขอรับใบสมัครได้ที่
ส่วนทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานองค์การสวนพฤษศาสตร์
ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 link

กรมวิชาการเกษตร รับสมัคร นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านพฤกษศาตร์)

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ศึกษา พัฒนา ระบบการควบคุม การผลิต การจำหน่าย การนำเข้า การส่งออกพืชพันธ์พืช ปุ๋ย วัตถุมีพิษ ยาง รวมทั้งศึกษา พัฒนาระบบการคุ้มครองพันธุ์พืช และการค้าพืชตามอนุสัญญา เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ได้รับวุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางพฤกษศาสตร์

วิธีการรับสมัครงาน : ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) รายละเอียดเพิ่มเติม link

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ รับสมัครนักอนุกรมวิธานพืช

วุฒิ ป.โท ป.เอก เปิดรับสมัครจนถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562 link

กรมวิชาการเกษตร รับสมัคร นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านพฤกษศาสตร์)

รับวุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางพฤกษศาสตร์

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ถึง วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 link

ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน รับสมัคร อาจารย์สาขาพฤกษศาสตร์ (สรีรวิทยา หรือ นิเวศวิทยาของพืช)

ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2562

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ link

บริษัท ดีเอ็นเอ เทสติ้ง แล็บบอราทอรี่ จำกัด ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องปฎิบัติการ

เก็บตัวอย่าง DNA ของมนุษย์ สกัดสารพันธุกรรม PCR วิเคาระห์สารพันธุกรรม

โทร 0985569644

email dnathailand_01@trustmail.jobmail.com

www.dnathailand.com

เปิดรับสมัครเมื่อ 15 มกราคม 2562

ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่ รับสมัคร ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย

– ชาย ที่มีใจรักธรรมชาติ
– ป.ตรี ไม่จำกัดวุฒิ ไม่จำกัดอายุ 
– คุณสมบัติ สามารถเขียนงานวิจัยได้ ทำงานเอกสารได้(บ้างเรียนรู้กันได้) สืบค้นข้อมูลเพื่อทำงานวิจัยได้ ลงปฏิบัติงานเดินป่าและพักแรมในพื้นที่อุทยานฯมีจิตใจรักธรรมชาติ รักสัตว์ ขยัน อดทน
– ผู้มีสามารถขับรถยนต์และมีใบอนุญาตขับขี่ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ติดต่อ เต้: 0916351255
หรือส่งเอกสารแนะนำตัว/ผลงานที่ผ่านมา Resume ได้ที่ : npi.chiangmai@gmail.com

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัคร พนักงานจ้างเหมา ปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม (วุฒิปริญญาโท 1 ตำแหน่ง) ประจำกลุ่มงานอาคาร

– จบปริญญาโท สาขาเกี่ยวข้องกับด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
-มีมนุษย์สัมพันธ์และมีทักษาด้านการประสานงานและการสื่อสารอยู่ในระดับดีมาก
-สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
-หากมีความรู้เรื่องระบบงานเอกสาร การทำหนังสือราชการและระบบราชการจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

วันสัมภาษณ์ เปลี่ยนเป็นวันที่ 30 มกราคม 2562 เวลาตั้งแต่ 9.00 น. เป็นต้นไป link

บริษัท บางกอกกรีน จำกัด รับสมัคร หัวหน้าห้องปฎิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

วางแผนเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้ ดูแลรักษาอุปกรณ์เครื่องจักรในส่วนงานเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ, ควบคุมดูแลการทำงานของพนักงานฝ่านเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ, วางแผนงานร่วมกับผู้จัดการฝ่ายผลิต link

ที่ทำงาน ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน นครปฐม

ติดต่อ 0800473993

ขณะนี้ยังเปิดรับสมัครอยู่ (17 ม.ค. 2562)

บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด รับสมัคร นักวิชาการชีววิทยา

รับผิดชอบงานด้านการกำหนดรายการคุณลักษณะสินค้า ตรวจสอบคุณภาพสินค้า งานวิเคราะห์ วิจัย เพื่อสนับสนุนการพัฒนาสินค้า งานสื่อสารแนะนำให้ข้อมูลสินค้าแก่ลูกค้า พนักงาน และผู้ที่สนใจ และงานสนับสนุนการขาย link

ติดต่อ 024594731-8

ขณะนี้ยังเปิดรับสมัครอยู่ (17 ม.ค. 2562)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัคร อาจารย์สาขาพฤกษศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

12 ธันวาคม 2018

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (กองคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาฯ) รับสมัครนักพฤกษศาสตร์ 1 อัตรา

วุฒิปริญญาตรี (มีความรู้ด้านสมุนไพรไทย ตำรับ/ตำรายา อนุกรมวิธาน และเพศชายอายุไม่เกิน 30 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ) เงินเดิน 18,000 บาท

ติดต่อ 021495607-8

จนถึงวันที่ 17 ก.ย. 2561 link

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการพฤกษศาสตร์ ระดับ 3

วุฒิปริญญาตรี (อนุกรมวิธาน นิเวศวิทยา พฤกษศาสตร์ พืชสวน) เงินเดือน 15,000 บาท

ติดต่อ 053841108 หรือ 053841011

จนถึงวันที่ 3 ก.ย. 2561

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัคร อาจารย์ภาควิชาพฤกษศาสตร์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาพฤกษศาสตร์ หรือเกี่ยวกับพืช มีความสามารถในการสอน ทำวิจัยทางด้านสรีรวิทยา หรือกายวิภาคศาสตร์พืช หรือนิเวศวิทยาพืช link

หมดเขต 26 ก.ค. 2561