งานวิจัย

1. Plant Systematics

 • อนุกรมวิธานของพืชวงศ์ขิง (Kaempferia, Curcuma, Globba ฯลฯ )
 • อนุกรมวิธานของกล้วยและการพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุล
 • อนุกรมวิธานของพืชวงศ์หญ้า (Ischaeminae, Rottboelliinae และ Oryzeae)
 • อนุกรมวิธานของพืชวงศ์ผักบุ้ง (Argyreia ฯลฯ )
 • อนุกรมวิธานของพืชวงศ์เทียน (Balsaminaceae)

2. Plant Physiology

 • พืชเกษตรในที่สูงและผลไม้เขตกึ่งร้อน
 • การตอบสนองต่อความเครียดของพืช
 • ความทนทานต่อเกลือของข้าวยูคาลิปตัสอ้อย
 • ความทนแล้งของทุเรียน

3. Plant Tissue Culture

 • การอนุรักษ์และพันธุ์กล้วยไม้
 • การอนุรักษ์และปรับปรุงพันธุ์พืชใกล้สูญพันธุ์และพืชป่าเขตร้อน
 • การอนุรักษ์ Phytoestrogen curcuma
 • การอนุรักษ์และปรับปรุงพันธุ์ไม้ประดับ
 • การอนุรักษ์และปรับปรุงพันธุ์พืชสมุนไพร
 • การปรับปรุงพันธุ์พืชวงศ์ขิงโดยการเพิ่มจำนวนชุดโครโมโซม

4. Plant Molecular Biology

 • การศึกษาระดับโมเลกุลของพืชต้นยางพารา
 • การศึกษาระดับโมเลกุลของพืชต้นมันสำปะหลัง
 • การพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลของพืชหายากและพืชถิ่นเดียว
 • การพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลของกล้วย

5. Plant Cytogenetics

 • พันธุศาสตร์ของเซลล์พืชสกุลว่านชักมดลูกที่ผลิตสาร Phytoestrogen
 • พันธุศาสตร์ของเซลล์พืชสกุลกระชายดำ
 • พันธุศาสตร์ของเซลล์พืชหายาก พืชเฉพาะถิ่นของไทย
 • พันธุศาสตร์ของเซลล์พืชสกุลเท้ายายม่อม
 • พันธุศาสตร์ของเซลล์กล้วยไม้บางชนิด
 • พันธุศาสตร์ของเซลล์พืชสกุลตีนฮุ้งดอยสมุนไพรหายาก และใกล้สูญพันธุ์ของไทย

6. Plant Anatomy

 • กายวิภาคของพืชวงศ์ผักบุ้ง
 • กายวิภาคของพืชวงศ์กล้วยไม้
 • กายวิภาคของพืชวงศ์กล้วย
 • Histochemistry

6. Plant Ecology

 • Pollination ecology, plant-animal interactions, bees, nectar bats
 • Habitat and landscape factors influence pollinators in a tropical megacity
 • Pollination biology of Balsaminaceae and Zingiberaceae
 • Plant-fungal interaction

6. Applied Plant Science

 • Forensic Analysis of Biological Evidence
 • ละอองเรณูกับการเกิดภูมิแพ้
 • Plant species-testing by DNA analysis