กลุ่มวิจัย

กลุ่มวิจัย

1. ความหลากหลายและอนุกรมวิธานพืช

 • อนุกรมวิธานของพืชวงศ์ขิง (Kaempferia, Curcuma, Globba ฯลฯ )

 • อนุกรมวิธานของกล้วยและการพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุล

 • อนุกรมวิธานของพืชวงศ์หญ้า (Ischaeminae, Rottboelliinae และ Oryzeae)

 • อนุกรมวิธานของพืชวงศ์ผักบุ้ง (Argyreia ฯลฯ )

 • อนุกรมวิธานของพืชวงศ์เทียน (Balsaminaceae)

 

2. สรีรวิทยาของพืช

 • พืชเกษตรในที่สูงและผลไม้เขตกึ่งร้อน

 • การตอบสนองต่อความเครียดของพืช

 • ความทนทานต่อเกลือของข้าวยูคาลิปตัสอ้อย

 • ความทนแล้งของทุเรียน

 

3. การอนุรักษ์และปรับปรุงพันธุ์

 • การอนุรักษ์และพันธุ์กล้วยไม้

 • การอนุรักษ์และปรับปรุงพันธุ์พืชใกล้สูญพันธุ์และพืชป่าเขตร้อน

 • การอนุรักษ์ Phytoestrogen curcuma

 • การอนุรักษ์และปรับปรุงพันธุ์ไม้ประดับ

 • การอนุรักษ์และปรับปรุงพันธุ์พืชสมุนไพร

 • การปรับปรุงพันธุ์พืชวงศ์ขิงโดยการเพิ่มจำนวนชุดโครโมโซม

 

4. ชีววิทยาของเซลล์และการศึกษาระดับโมเลกุลของพืช

 • การศึกษาระดับโมเลกุลของพืชต้นยางพารา

 • การศึกษาระดับโมเลกุลของพืชต้นมันสำปะหลัง

 • การพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลของพืชหายากและพืชถิ่นเดียว

 • การพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลของกล้วย

 

5. ชีววิทยาของเซลล์พืช

 • ชีววิทยาของเซลล์ของพืชสกุลว่านชักมดลูกที่ผลิต phytoestrogen

 • ชีววิทยาของเซลล์ของพืชสกุลกระชายดำ

 • ชีววิทยาของเซลล์ของพืชหายากและพืชเฉพาะถิ่นของไทย

 • ชีววิทยาของเซลล์ของพืชสกุลเท้ายายม่อม

 

6. การศึกษากายวิภาคของพืช

 • กายวิภาคของพืชวงศ์ผักบุ้ง

 • กายวิภาคของพืชวงศ์กล้วยไม้

 • กายวิภาคของพืชวงศ์กล้วย

 • Histochemistry

 

6. การศึกษานิเวศวิทยาพืช

 • Pollination ecology, plant-animal interactions, bees, nectar bats

 • Habitat and landscape factors influence pollinators in a tropical megacity

 • Pollination biology of Balsaminaceae and Zingiberaceae

 • Plant-fungal interaction

 

6. ชีววิทยาพืชประยุกต์

 • Forensic Analysis of Biological Evidence

 • ละอองเรณูกับการเกิดภูมิแพ้

 • Plant species-testing by DNA analysis