นักศึกษา

นักศึกษาปริญญาเอก

No. Photo Name E-mail Advisor Thesis
1   นางสาวเจนนี่ เจา รศ. พวงผกา อัมพันธ์จันทร์
2   นายณัฐพล พรมแก้ว รศ. พวงผกา อัมพันธ์จันทร์
3   นางสาววันดี อินตะ ผศ. ศศิวิมล แสวงผล
4
นายโรจนกร เชิงปัญญา
rodjanacorn.chu@gmail.com ผศ. งามนิจ ชื่นบุญงาม
5 นายณัฐพล นพพรเจริญกุล nattapon.noppornch@gmail.com รศ. พวงผกา อัมพันธ์จันทร์ Systematics, Cytogenetics, and Phenology of Kaempferia subgenus Protanthium from the Biodiversity Hotspot Thailand
6   นางสาววิชุดา พิพิธพิบูลย์สุข รศ. ณัฏฐินี พันธ์วิศวาส
7   นางสาวคคนางค์ ตันตระพงศธร ผศ. พนิดา คงสวัสดิ์วรกุล
8   นางสาวกาญจนา ประมะลิ รศ. ปวีณา ไตรเพิ่ม
9   นางสาวลักษิกา ปานออก รศ. ดร. ณัฏฐินี พันธ์วิศวาส
10   นางสาวลลิตา เกตุหิรัญ รศ. พวงผกา อัมพันธ์จันทร์
11   นายพสธร หน่อพันธ์ ผศ. ศศิวิมล แสวงผล
12   นายพงศกร โกฉัยพัฒน์ รศ. ปวีณา ไตรเพิ่ม
13   นายรวิชย์ หลงสวาสดิ์ ผศ. อัญชีรา วิบูลย์จันทร์
14   นายพันธมิตร รัตนกระจ่าง รศ. ปวีณา ไตรเพิ่ม
15   นางสาวศิริรัตน์ อุดอินทร์ ผศ. วิษุวัต สงนวล
16   นางสาวชนากานต์ แสงศิริ Assist. ผศ. วิษุวัต สงนวล
17   นายนัฐพงษ์ จิตรจักร รศ. ปวีณา ไตรเพิ่ม
18   นางสาวญาณิศา โอฬารานนท์ รศ. ปวีณา ไตรเพิ่ม

นักศึกษาปริญญาโท

No.PhotoNameE-mailAdvisorThesis
1นางสาวภัชฎา ชุณหวัชรธรผศ. พนิดา คงสวัสดิ์วรกุล
2นางสาวสุภาวดี เพชรขจรผศ. วิษุวัต สงนวล
3นายเดชาธร ธนาสุตตะนิธิผศ. อุษณีษ์ พิชกรรม
4นายสุทธิเกียรติ เพชรเสนผศ. พนิดา คงสวัสดิ์วรกุล
5นางสาวเจนจิรา อาสายศผศ. อุษณีษ์ พิชกรรม
6
นางสาวพิริยา หัสสา
รศ. ดร. อลิสา สจ๊วต
7นายนัฐพงษ์ จิตรจักรรศ. ปวีณา ไตรเพิ่ม
8นางสาวธานิดา จางผศ. พนิดา คงสวัสดิ์วรกุล
9นายตรีพัชร อติรัตน์รศ. ปวีณา ไตรเพิ่ม
10นางสาวอาทิตยา เสมอวงษ์ผศ. ดร.ภก. ภานุพงษ์ พงษ์ชีวิน
11นางสาววชิรา สุวรรณรัตน์ผศ. อุษณีษ์ พิชกรรม
12นางสาวนารีนาถ ไตรสุวรรณผศ. อุษณีษ์ พิชกรรม
13นางสาวจุฬาลักษณ์ จันทร์เกตุผศ. อัญชีรา วิบูลย์จันทร์
14นางสาวอวภาส์ จิรบรรจงกิจรศ. ปวีณา ไตรเพิ่ม
15นายภูมิพัฒน์ ศรีสมบัติรศ. ปวีณา ไตรเพิ่ม
16นางสาวนวรัตน์ สุกสีผศ. อุษณีษ์ พิชกรรม
17นางสาวณิชา ถาวระnicha.ni.th@gmail.comดร. สาโรจน์ รุจิสรรค์สกุล
Pollination and Evolution of Bulbophyllum in Thailand
18Miss. Phyu Phyu Aungผศ. อุษณีษ์ พิชกรรม

นักศึกษาปริญญาตรี

No.NameAdvisorSenior Project
1นางสาวกานต์ธีรา สกุณาศ. ดร. ครรชิต ธรรมศิริAnti-Breast Cancer Activities of Plant Waste and Weed Extracts
2นางสาวจิรัชฌา อนันทวณิชชยาผศ. งามนิจ ชื่นบุญงาม
3นางสาวบรรพตรี ตันศิริผศ. ทยา เจนจิตติกุล
4นายมัชพล อัญชลีพรสันต์รศ. ปวีณา ไตรเพิ่ม
5นางสาวมานิตา วัฒนจริยาผศ. พนิดา คงสวัสดิ์วรกุล
6นางสาวลักษิกาน์ โชติรัตน์รศ. พวงผกา อัมพันธ์จันทร์
7นางสาวสิริรัตน์ ตันกมลาสน์ผศ. วิษุวัต สงนวล
8นายอธิกมาส ขำสุวรรณผศ. ศศิวิมล แสวงผล
9นางสาวพิม คล้ายสายรศ. ดร. อลิสา สจ๊วต
10นางสาวภัทรลดา จงนรังสิน
ผศ. อัญชีรา วิบูลย์จันทร์
21นางสาวศิรัสธร นาคแดงผศ. อุษณีษ์ พิชกรรม
12นายชัยวัฒน์ ทวีไทยผศ. ทยา เจนจิตติกุล
13นางสาววิภาดา สุขแสนศรีรศ. ปวีณา ไตรเพิ่ม
14นางสาวพชรวรรณ สอนโยธาผศ. พนิดา คงสวัสดิ์วรกุล
15นางสาวพรหมพร นุ่มเออผศ. ศศิวิมล แสวงผล
16นายคามิน นาพรหมดร. สาโรจน์ รุจิสรรค์สกุล
17ชว​รัตน์​ รัตนเสถียรผศ. งามนิจ ชื่นบุญงาม
18ณัฏฐวัชร์ จเรสิทธิกุลชัยรศ. ณัฏฐินี พันธ์วิศวาส
19ภคภร คำโสภาผศ. ทยา เจนจิตติกุล
20โสภณัฐ ผัดอูปรศ. ปวีณา ไตรเพิ่ม
21อรชพร ศรีพวาทกุลผศ. พนิดา คงสวัสดิ์วรกุล
22กชกร ผ่องใสผศ. วิษุวัต สงนวล
23ฐิติภา คุตตวัสดร. สาโรจน์ รุจิสรรค์สกุล
24วธูสิริ ผลสวัสดิ์รศ. ดร. อลิสา สจ๊วต
25สุริยพงศ์ ยี่ดวงผศ. อัญชีรา วิบูลย์จันทร์
26บุญญาพร มะลิวัลย์ผศ. อุษณีษ์ พิชกรรม