ติดต่อ

ที่อยู่

ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ติดต่อทั่วไป

ชั้น 3 ตึก N ห้อง N303

โทรศัพท์  0-2201-5232

โทรสาร 0-2354-7172

Facebook: https://www.facebook.com/PlantScienceMUSC