รศ. ดร. ครรชิต ธรรมศิริ

Department of Plant Science,
Faculty of Science, Mahidol University, Thailand
Building N, The 3nd Floor, Room: N307
Tel: +66 2 2015238
Fax: +66 2 3547172

Email: kanchit.tha@mahidol.ac.th

EDUCATION

B.S., Agriculture, 1977, Kasetsart University, Bangkok, Thailand

M.S., Agriculture, 1981, Kasetsart University, Bangkok, Thailand

M.S., Horticulture, 1982, University of Hawaii, Honolulu, Hawaii, U.S.A.

Ph.D., Horticulture, 1984, University of Hawaii, Honolulu, Hawaii, U.S.A.

Certificate in Plant Genetic Resources Conservation. 1990, University of California at Davis, U.S.A.

FIELDS OF SPECIAL COMPETENCE

♦ Orchid breeding & tissue culture
♦ Plant cryopreservation
♦ Plant genetic resources conservation
♦ Horticulture

PROFESSIONAL EXPERIENCE

2008 – Present Head, Department of Plant Science
♦ 1999 – Present Associate Professor, Department of Plant Science
♦ 1996 – 2004 Head, Department of Plant Science
♦ 1995 – 1999 Assistant Professor, Deputy Head, Department of Plant Science
♦ 1993 – 1994 Lecturer and researcher, Department of Plant Science, Mahidol University
♦ 1985 – 1993 Agricultural scientist, in charge of orchid breeding and tissue culture at the Department of Agriculture, Ministry of Agriculture & Cooperatives

RESEARCH

My research interests and teaching are focused on orchid technology and plant cryopreservation. My current research involves orchid breeding and micropropagation of selected genera, such as cattleya alliance, dendrobiums, phalaenopsis and vandaceous-type orchids. I am also working on techniques for plant genetic resources conservation in liquid nitrogen of some recalcitrant seeds, Thai orchid seeds and explants. Cryopreservation of some Thai orchid seeds using vitrification method has been very successful.

SELECTED PUBLICATIONS

ครรชิต ธรรมศิริ. 2550. เทคโนโลยีการผลิตกล้วยไม้. กรุงเทพมหานคร: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน). 283  หน้า.

ครรชิต  ธรรมศิริ. 2550.  กล้วยไม้ไทย: การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน. กรุงเทพมหานคร: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน). 243 หน้า.

ครรชิต ธรรมศิริ. เม็ดสีและการถ่ายทอดลักษณะสีในดอกกล้วยไม้สกุลหวาย. วิทยาสาร สถาบันวิจัยพืชสวน 2531; 11(7): 61-68.

ครรชิต ธรรมศิริ. การปรับปรุงพันธุ์กล้วยไม้สกุลหวายในฮาวาย. รายงานการสัมมนาเรื่อง เทคโนโลยีการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ; 2533. ระหว่างวันที่ 1-2 มีนาคม 2533; ณ.สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. หน้า 91-100.

ครรชิต ธรรมศิริ. การปรับปรุงพันธุ์กล้วยไม้ตัดดอกเพื่อการส่งออก. วิทยาสารสถาบันวิจัยพืช สวน 2536; 14(10): 84-93.

ครรชิต ธรรมศิริ. แนวทางใหม่ในการผลิตกล้วยไม้ .ข่าวสารสถาบันวิจัยพืชสวน 2536; 7(1): 23-30.

ครรชิต ธรรมศิริ. เม็ดสีดอกไม้ .ชัยพฤกษ์วิทยาศาสตร์ 2534; 3(254): 18-19.

ครรชิต ธรรมศิริ. ที่มาของกล้วยไม้ตัดดอกสกุลหวายพันธุ์ “มาดาม”. ชัยพฤกษ์วิทยาศาสตร์ 2534; 38(255): 18-19.

ครรชิต ธรรมศิริ. เทคโนโลยีชีวภาพด้านพืชในงานเอกซ์โป’ 90. ชัยพฤกษ์วิทยาศาสตร์ 2534; 38(256): 18-19.

ครรชิต ธรรมศิริ. กลิ่นดอกไม้. ชัยพฤกษ์วิทยาศาสตร์ 2534; 38(257): 18-19.

ครรชิต ธรรมศิริ. การปลูกพืชในอวกาศ. ชัยพฤกษ์วิทยาศาสตร์ 2535; 39(266): 30-31.

ครรชิต ธรรมศิริ. ไฮเทคการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและพืชผักที่ประเทศเนเธอร์แลนด์. ชัยพฤกษ์วิทยาศาสตร์ 2535; 39(267): 30-31.

ครรชิต ธรรมศิริ. การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน .ชัยพฤกษ์วิทยาศาสตร์ 2535; 39(268): 30-31.

ครรชิต ธรรมศิริ. ปลูกพืชเพื่อฟอกอากาศ. ชัยพฤกษ์วิทยาศาสตร์ 2536; 40(274): 30-31.

ครรชิต ธรรมศิริ. การขยายพันธุ์กล้วยไม้โดยการเพาะเมล็ดและการเลี้ยงเนื้อเยื่อ 1:สูตรอาหารและวิธีการเตรียม. ชัยพฤกษ์วิทยาศาสตร์ 2536; 40(276): 30-32.

ครรชิต ธรรมศิริ. การขยายพันธุ์กล้วยไม้โดยการเพาะเมล็ดและการเลี้ยงเนื้อเยื่อ  2:วิธีการเพาะ เมล็ด. ชัยพฤกษ์วิทยาศาสตร์ 2536; 40(227): 30-31.

ครรชิต ธรรมศิริ. การขยายพันธุ์กล้วยไม้โดยการเพาะเมล็ดและการเลี้ยงเนื้อเยื่อ 3:หลักการเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้. ชัยพฤกษ์วิทยาศาสตร์ 2526; 40(278): 29-31.

ครรชิต ธรรมศิริ. การขยายพันธุ์กล้วยไม้โดยการเพาะเมล็ดและการเลี้ยงเนื้อเยื่อ 4: วิธีการเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้ .ชัยพฤกษ์วิทยาศาสตร์ 2536; 40(279): 29-30.

ครรชิต ธรรมศิริ. การตัดแต่งพืช. ชัยพฤกษ์วิทยาศาสตร์ 2536; 40(280): 29-31.

ครรชิต ธรรมศิริ. ศัลยกรรมต้นไม้. ชัยพฤกษ์วิทยาศาสตร์ 2536; 40(281): 29-31.

ครรชิต ธรรมศิริ. วัชพืช. ชัยพฤกษ์วิทยาศาสตร์ 2537; 40(283): 29-31.

ครรชิต ธรรมศิริ. วิทยาศาสตร์ประยุกต์กับการพัฒนาอุตสาหกรรมกล้วยไม้. ชัยพฤกษ์วิทยาศาสตร์ 2537; 41(287): 29-31.

ครรชิต ธรรมศิริ. นวัตกรรมด้านพืชและการปรับปรุงพันธุ์. วารสารเกษตรก้าวหน้า. 2553; 23(3): 19-31.

Chaireok, S., K. Thammasiri and U. Meesawat. 2015. Optimization of protocorm-like bodies tissue culture and clonal propagation conditions for endangered lady’s slipper orchid (Paphiopedilum niveum (Rchb.f.) Stein). Pak. J. Biotechnol. 12(2): 105-114.

Chaireok, S., K. Thammasiri and U. Meesawat. 2016. Vitrification-based cryopreservation of protocorm-like bodies of an endangered lady’s slipper orchid: Paphiopedilum niveum (Rchb.f.) Stein). CryoLetters 37(3): 154-162.

Cordova II, L. B. and K. Thammasiri. 2016. Cryopreservation on a cryo-plate of Arundina graminifolia protocorms, dehydrated with silica gel and drying beads. CryoLetters 2016: 68-76.

Jitsopakul, N., K. Thammasiri and K. Ishikawa. 2008. Cryopreservation of Bletilla striata             mature seeds, 3-day germinating seeds and protocorms by droplet-vitrification. CryoLetters 2008: 29:517-526.

Jitsopakul, N., K. Thammasiri and K. Ishikawa. 2008. Cryopreservation of Vanda coerulea protocorms by encapsulation-dehydration. CryoLetters: 29:253-260.

Jitsopakul, N., K. Thammasiri and K. Ishikawa. 2013. Efficient adventitious shoot  regeneration from shoot tip culture of Vanda coerulea, a Thai orchid. ScienceAsia. 39: 449-455.

Jitsopakul, N., K. Thammasiri and K. Ishikawa. 2008. Cryopreservation of Vanda coerulea protocorms by encapsulation-dehydration. CryoLetters: 29:253-260.

Jitsopakul, N., K. Thammasiri., Y. Tomohira and K. Ishikawa. 2012. Effect of cryopreservation on seed germination and protocorm development of Vanda tricolor. ScienceAsia: 38: 244-249.

Kamemoto, H., K. Thammasiri, M. Marutani and R.S. Kobayashi. 1987.           Polyploidy in cultivars of yellow dendrobiums. J. Orchid Soc. India. 1:7-18.

Kaewubon, P., S. Sangdam., K. Thammasiri and U. Meesawat. 2010. Plant regeneration through somatic embryogenesis from callus-derived PLBs of tropical slipper orchid (Paphiopedilum niveum (Rchb.f.) Pfitz). Floriculture and Ornamental Biotechnology: 1:29-35.

Khaenthong, I., K. Thammasiri and N. Chuenboonngarm. 2014.         Micropropagation of protocorm-like bodies in variegated-leaf DendrobiumBurana             Jade.   Proceedings of International Symposium on Botanical Gardens and            Landscape. August 5-8, 2013, Golden Tulip Sovereign Hotel, Bangkok, Thailand.      pp. 121-126.

Kheawwongjun, J. and K. Thammasiri. 2008. Breeding Spathoglottis spp. for commercial potted orchids. Acta Horticulturae: 788:47-52.

Klaocheed, S., S. Rittirat, K. Thammasiri and S. Prasertsongskun. 2018.          Alginate-encapsulation, short-term storage and plantlet regeneration from encapsulated protocorm-like bodies (PLBs) of Cymbidium finlaysonianum Lindl.: An endangered orchid of Thailand. Walailak J. Sci. & Tec. 15(10): 725-737.

Lurswijidjarus, W. and K. Thammasiri. 2004. Cryopreservation of shoot tips of Dendrobium Walter Oumae by Encapsulation/dehydration. ScienceAsia:    30(3):293-9.

Pornchuti, W. and K. Thammasiri. 2014. Development of orchid seed                         cryopreservation of Spathoglottis kimballianum Hook. f. by encapsulation-     dehydration. Proceedings of International Symposium on Botanical Gardens and   Landscape. August 5-8, 2013, Golden Tulip Sovereign Hotel, Bangkok, Thailand.        pp. 47-51.

Pornchuti, W., K. Thammasiri, N. Chuenboonngarm and N. Panvisavas. 2017. Alteration of Spathoglottis eburnean Gagnep. Ploidy level after colchicine treatments. Walailak Journal of Science & Technology. 14(3): 243-252.

Pornchuti, W. and K. Thammasiri. 2008. Cryopreservation of protocorms of Dendrobium cariniferum Rchb. f. Acta Horticulturae: 788:63-68.

Prasongsom, S., K. Thammasiri, N. Chuenboonngarm and W. Noonpakdee. 2014. Micropropagation of Rhynchostylis gigantea var. rubra through protocorm-   like bodies. Acta Horticulturae. 1025: 215-222.

Prasongsom S., K. Thammasiri and N. Chuenboonngarm. 2017. Efficient    adventitious shoot regeneration from shoot tip culture of Rhynchostylis gigantea (Lindl.) Ridl. (amethyst-purple), a rare Thai orchid species. Walailak Journal of Science & Technology. 13(9): 757-767.

Rittirat, S., S. Klaocheed and K. Thammasiri. 2014. Enhanced efficiency for   propagation of Phalaenopsis cornu-cervi (Breda) Blume & Rchb. f. using trimmed    leaf technique. International Journal of Biological, Life Science and Engineering.        8(4): 1-4.

Rittirat, S., S. Klaocheed and K. Thammasiri and S. Prasertsongskun. 2018.          In vitro propagation and forest reestablishment of Cymbidium finlaysonianum Lindl. An endangered medicinal orchid. Walailak J. Sci. & Tec. 15(10): 711-724.

Rungjindamai, C., K. Thammasiri, N. Chuenboonngarm and T. Jenjittikul.      2014. Micropropagation of Hedychium coronarium. Acta Horticulturae. 1025: 223- 229.

Samala, S., S. Te-chato, S. Yenchon and K. Thammasiri. 2014. Asymbiotic    seed germination of Thai orchid, Grammatophyllum spesiosum Blume. Proceedings         of International Symposium on Botanical Gardens and Landscape. August 5-8,            2013, Golden Tulip Sovereign Hotel, Bangkok, Thailand. pp. 53-58.

Seaton, P.T., L. Ablalar Borzunza, C. C. Custodio, D. Ferreira, S. T. Hosomi, J.P. Kendon, I. Morales-Benarent, N. B. Machado-neto, V. Predorno Caicedo, H. W. Pritchard, D.    M. Puspitaningtyas, M. Richards, S. Rittirat, S. Samala, K.       Thammasiri, T. Yam and T. R. Marks.   2013. An integrated strategy for the ex situ conservation of orchids. Proceedings of the 20th  World  Orchid Conference,   Singapore. pp. 213-217.

Soonthornkalump, S., N. Chuenboonngarm, S. Soontornchainaksaeng, T.     Jenjittikul and K. Thammasiri. 2014. Effect of colchicines incubation time on    tetraploid of Kaempferia rotunda. Acta Horticulturae. 1025: 89-92.
Soonthornkalump, S., N. Chuenboonngarm, T. Jenjittikul, K. Thammasiri and P. Soontornchainaksaeng. 2017. Morphological and stomatal guard cell characteristics of in vitro Kaempferia rotunda L. (Zingiberaceae) through colchicine induced polyploidy. Walailak Journal of Science & Technology. 14(3); 235-242.

Sopalun, K., K. Thammasiri and K. Ishikawa. 2010. Micropropagation of the Thai orchid, Grammatophyllum speciosum Blume. Plant Cell Tiss Organ Cult.       101:143-150.

Sopalun, K., K. Thammasiri and K. Ishikawa. 2010. Vitrification-based            cryopreservation of Grammatophyllum speciosum protocorms. CryoLetters. 31:347-        357.

Sopalun, K., K. Thammasiri and K. Ishikawa. 2010. Effects of Chitosan as the           growth stimulator for Grammatophyllum speciosum in vitro. World Academy of          Science, Engineering and Technology. 71:449-451.

Thammasiri, K. 2016. Conservation of Thai orchid species using cryobiotechnology. Bulletin of the State Nikita Botanical Garden. 120: 7-16.
Thammasiri, K. and L. Soamkul. 2007. Cryopreservation of Vanda coerulea Griff. Ex Lindl. Seeds by Vitrification. ScienceAsia. 33: 223-227.

Thammasiri K. 2000. Cryopreservation of seeds of a Thai orchid (Doritis pulcherrima Lindl.) by vitrification. CryoLetters 2008. 21:237-44.
Thammasiri K. 2008. Cryopreservation of some Thai orchid species. Acta Horticulturae: 788:53-62.

Thammasiri, K., C.S. Tang, H.Y. Yamamoto and H. Kamemoto. 1986. Carotenoids and chlorophylls in yellow-flowered Dendrobium species. Lindleyana. 1:215-218.

Thammasiri, K., C.S. Tang, H.Y. Yamamoto and H. Kamemoto. 1987. Degradation of flower pigments in Dendrobium hybrids. Lindleyana. 2:169-175.

Thammasiri K. 2002. Preservation of seeds of some Thai orchid species by vitrification. Proceedings of the 16th World Orchid Conference; British Columbia, Canada. p. 248-51.

Thammasiri, K., S. Piriyathamrong, H. Hiranpradit, S. Chayantrakom, B. Lertrusdachakul, W. Jainum and P. Nukulkarn. 1988. Germplasm collection of Thai.  orchid species. Proc. 6th ASEAN Orchid Congress. 88-90.

Thammasiri, K. 1996. Current status on in vitro plant conservation in Thailand. International workshop on in vitro conservation of Plant Genetic Resources.4-6 July, 1995. Kuala Lumpur, Malaysia . 314 p.

Thammasiri, K. 1997. Orchids in Thailand: A success story. APAARI, FAO. Angkor Publishers (P.) Ltd., New Delhi.

Thammasiri, K. 1998. Effects of gamma irradiation on protocorm-like bodies of cattleya alliance.  Proceedings of the Rio de Janeiro, Brazil. pp 403-409.

Thammasiri, K. 1999. Cryopreservation of embryonic axes of jackfruit. Cryo-Letters. 20:21-28.

Thammasiri, K.  2002.  Orchidees en Thailand.  Richardiana. 2: 135-149.

Thammasiri, K. 2005. Conservation and sustainable development of orchids in Thailand. Proceeding of the 17th World Orchid Conference, Malaysia. pp 211- 220.

Thammasiri, K. 2014. Biodiversity of Thai orchids and their sustainable use. Proceedings of International Symposium on Botanical Gardens and Landscape. August 5-8, 2013, Golden Tulip Sovereign Hotel, Bangkok, Thailand. pp. 85-92.

Woraprach,  M.  Kruatrachue,  Y.  Chitramvong,  P.  Pokethitiyook, E. S. Upatham, K. Thammasiri and  S.  Singhakaew.  2000.  Toxicity of lead to common             duckweed Lemna minor.  Mahidol J. Vol 7 Supplement.  pp. 11-16.

MEMBERS

The American Orchid SocietyInternational Society for Horticultural Science

Society for Cryobiology