ผศ. ดร. ศศิวิมล แสวงผล

Department of Plant Science,
Faculty of Science, Mahidol University, Thailand
Building N, The 3rd Floor, Room: N306/2
Tel: +66 2 2015232
Fax: +66 2 3547172

Email: sasivimon.swa@mahidol.edu | sasivimon.swa@mahidol.ac.th | swangpol@gmail.com
Sasivimon has travelled and collected wild bananas around the country with her team from Faculty of Science, Mahidol University for over 20 years. At present, the team possesses more than 700 accessions of the bananas in their collection and has published two species names new to science, i.e. Musa serpentina in 2011 and M. nanensis in 2015. The gene expression and development of the banana flowers and inflorescences are now the focus of their team. Since 2021, she has also led another research team studying on archeobotany with national funding and international collaboration. Their research on phytoliths, charcoals and pollens from modern specimens and archaeological sediments will be the first establishment of this field of study in Thailand. In addition, the team has recently managed the signing of the MoU between the Mahidol University and the University of Pennsylvania Museum of Anthropology and Archeology (Penn Museum). To carry on the cooperation between the two institutes, in 2024, there will be Thai exchange student and researcher visits at the US counterpart to start their joint project on the ancient Suvarnabhumi food plant study.

EDUCATION

2007 Ph.D. (Biological Sciences), Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand
1991 M.S. (Horticulture), University of Florida, Gainesville, U.S.A.
1988 B.S. Honor (Botany), Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand

CAREER

February 2012 – Present Assistant Professor at Department of Plant Science, Faculty of Science, Mahidol University , Bangkok, Thailand

RESEARCH INTERESTS

♦ Plant Systematics and Evolution: surveys of plant resource diversity, review their taxonomic status, and infer their phylogenetic relationship
♦ Plant Molecular Biology: study of taxonomic lineage using DNA technology
♦ Botany Education: enhancing botanical learning ability via structural models and innovative computer software and curriculum
♦ Ethnobotany: study of plant uses in ethnic tribes
♦ Scientific Illustrations: study benefits of illustrations to science study

RECENT RESEARCH TOPICS

  1. Title: Generating Standard DNA Fingerprints and Conservation of Wild Bananas and Ornamental Bananas for Economic Development
   Researchers: Sasivimon Swangpol, Panida Kongsawadworakul, Unchera Viboonjun and Paweena Traiperm
   Duration: March – September 2015
   Financial Sources: Biodiversity-Based Economy Development Office (BEDO)
  2. Title: Botanical Illustrations: Learning Tools to Enhance Awareness and Inspiration in Plant Genetic Resource Conservation of the Banana Family (MUSACEAE) in Thailand
   Researcher: Narongsak Sukkaewmanee, Apinop Jitjaingam, Sasivimon Swangpol, Jamorn Somana and Paweena Traiperm
   Duration: March 2014 – February 2015
   Financial Sources: Commission on Higher Education of Thailand (CHE)
  3. Title: Systematic Study of the Banana Family Musaceae in Thailand
   Researcher: Sasivimon Swangpol
   Duration: June 2013 – 2016
   Financial Sources: Thailand Research Fund (TRF)
  4. Title: Conservation of Durian Genetic Resources and Local Wisdoms of Durian Gardeners in Thailand for Sustainable Utilizations based on Guideline of Plant Genetic Conservation Project under the Royal Initiatives of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn
   Researchers: Sasivimon Swangpol, Aussanee Pichakum, Wisuwat Songnuan, Paween Traiperm, Piyarat Chareonsap, and Kasem Kulpradit
   Duration: July 2013-2014
   Financial Sources: National Research Council of Thailand (NRCT)

CURRENT TEACHING LOADS

SCPL 562 Integrative Plant Sciences
SCPL 501 Advanced Plant Taxonomy
SCPL 423 Plant Molecular Biology
SCPL 301 Principles of Plant Taxonomy
SCPL 291 Scientific Illustrations
SCPL 287 General Botany Laboratory
SCPL 286 General Botany
SCPL 285 Plants and People
SCPL 261 Economic Botany

SPECIAL ACTIVITIES

2012-Present President, University of Florida Alumni Club, Thailand
2010-Present Board, the Botanical Society under the Royal Patronage of HM the Queen of the Kingdom of Thailand
2001-Present Member of Scientific Working Group of Her Royal Highness Princess Mahachakri Siridhorn’s Plant Genetic Resource Conservation Project
1999-Present President, Sci-Art Network (former Natural Science Illustrator Guild of Thailand)
1999-Present Board, the Society for Ornamental Plants of Thailand

AWARDS

  • The 2002 One of Fifteen Outstanding Research Projects, Thailand Research Fund (TRF) awarded to Green Hypermart: an Interactive Encyclopedia of Plant Produces and Products in Supermarkets (CD Rom) by Sasivimon Swangpol, Jate Sathornkit, and Thaya Jenjittikul
  • The 2002 Worthy Computer Program for Youth Produced by Government Offices, the National Youth Bureau (presently, the National Council for Child and Youth Development or NCYD), the Office of the Prime Minister of the Kingdom of Thailand awarded to Green Hypermart: an Interactive Encyclopedia of Plant Produces and Products in Supermarkets (CD Rom) by Sasivimon Swangpol, Jate Sathornkit, and Thaya Jenjittikul
  • The 1988 Professor Dr. Tab Nilanithi Award for Undergraduate Students with Outstanding Academic Records

SELECTED PUBLICATIONS

Ketjarun, K., Staples, G. W., Swangpol, S. C. and Traiperm, P. 2016. Micro-Morphological Study of Evolvulus spp. (Convolvulaceae): the Old World Medicinal Plants. Botanical Study 57: 25.Rotchanapreeda, T., Wongniam, S., Swangpol, S. C., Chareonsap, P. P., Sukkaewmanee, N., Somana, J. 2016. Development of SSR markers from Musa balbisiana for genetic diversity analysis among Thai bananas. Plant Systematics and Evolution. 302 (7): 739–761.

Inta, W., Traiperm, P. and Swangpol, S. C.* 2015. Floral micromorphology of the genus Ensete Bruce ex Horan. (Musaceae) in Thailand. Taiwania. 60(3): 77-84.

Swangpol, S. C.*, Traiperm, P., Somana, J., Sukkaewmanee, N., Srisanga, P. and Suksathan, P. (in press). Musa nanensis, a New Banana (Musaceae) Species from Northern Thailand. Systematic Botany.

Chomchalow, N.*, Na Nakorn, W., Swangpol, S., and Somana, J. 2014. Occurrence of Multiple Male Buds in Banana. In Chomchalow, N., Molina, A., and Chantrasmi eds., Proceedings of the International Symposium on Banana. 23-26 January 2012. Chiang Mai, Thailand. Acta Horticulturae 1026: 17-28.

Inta, W., Traiperm, P., Swangpol, S. C.*. 2014. Phenetic analysis of floral morphological characters within Musaceae in Thailand (Abstract). 16th Flora of Thailand Conference. 7-12 September 2014. Royal Botanic Gardens, Kew, UK. p. 10.

Nophan, P., Traiperm, P.*, Swangpol, S. C., Staples, G. W. 2014. Morphometric analysis of Argyreia Lour. in Thailand (Abstract). 16th Flora of Thailand Conference. 7-12 September 2014. Royal Botanic Gardens, Kew, UK. p. 14.

Rujichaipimon, W., Traiperm, P.*, Swangpol, S. C., Sumanon, P., Swangpol, S. C., Songnuan, W., and Pichakum, A. 2014. Comparative leaf anatomy of some Durio spp. (Malvaceae) (Abstract). 16th Flora of Thailand Conference. 7-12 September 2014. Royal Botanic Gardens, Kew, UK. p. 19.

Sumanon, P., Traiperm, P.* and Swangpol, S. C. 2014. Leaf epidermis of Thai Oryzeae (Poaceae): a phenetic approach to relationships within the tribe (Abstract). 16th Flora of Thailand Conference. 7-12 September 2014. Royal Botanic Gardens, Kew, UK. p. 23.

Nguanchoo, V., Srisanga, P., Swangpol, S. C., Prathanturarug, S. and Jenjittikul, T.* 2014. Food Plants in Hmong Cuisine in Northern Thailand (Abstract). 16th Flora of Thailand Conference. 7-12 September 2014. Royal Botanic Gardens, Kew, UK. p. 32.

Sukkaewmanee, N., Chitchaingarm, A., Swangpol, S. C.*, Inta, W., Somana, J., and Traiperm, P. 2014. Botanical illustrations of Thai banana (Musaceae) species based on morphological data (Abstract). 16th Flora of Thailand Conference. 7-12 September 2014. Royal Botanic Gardens, Kew, UK. p. 34.

Chow, J., Swangpol, S. and Traiperm, P.* 2014. Comparative leaf epidermis of some closely-related Argyreia species. The 4th Conference on Taxonomy and Systematics in Thailand. 23-25 May 2014. Faculty of Science, Naresuan University, Phitsanulok, Thailand. p. 147.

Swangpol, S. and Somana, J. (2011). Musa serpentina (Musaceae): a new banana species from western border of Thailand. Thai Forest Bulletin 39: 31-36

Wongniam, S., Somana, J., Swangpol, S., Seelanan, T. , Chareonsap, P., Chadchawan, S. and Jenjittikul, T. (2010). Genetic Diversity and Species-Specific PCR-Based Markers from AFLP Analyses of Thai Bananas. Biochemical Systematics and Ecology. 38: 416-427.

Pothavorn, P., Kitdamrongsont, K., Swangpol, S., Wongniam, S., Atawongsa, K., Savasti, J. and Somana, J. 2010. Sap Phytochemical Compositions of Some Bananas in Thailand. Journal of Agriculture and Food Chemistry. 58 (15): 8782–8787.

Aung B, Somana J, Kongsawadworakul P, Swangpol S. (2010) In search for the origins of Musa balbisiana-genome containing bananas using their endogenous virus sequences. Thai Journal of Botany, 2 (Special Issue): 215-220.

Athawongasa K., Somana J., Seelanan T., and Swangpol. S. (2008). Morphological Diversity of Wild Banana (Musa acuminata Colla) in Thailand (Abstract). The 2nd Botanical Conference of Thailand at Department of Biology, Khon Kaen University, Khon Kaen, Thailand, 26-28 March 2008.

Wongniam S., Athawongasa K., Somana J., Piyarat Charoensup , Seelanan T., and Swangpol. S. (2008). Genetic Diversity of Wild Banana (Musa acuminata Colla) in Thailand Based on AFLP Analysis (Abstract). The 2nd Botanical Conference of Thailand at Department of Biology, Khon Kaen University, Khon Kaen, Thailand, 26-28 March 2008.

Swangpol S., Volkaert H. A., Sotto R. C., and Seelanan T. 2007. Utility of Selected Non-coding Chloroplast DNA Sequences for Lineage Assessment of Musa Interspecific Hybrids. Journal of Biochemistry and Molecular Biology, Vol. 40 (3).

วันดี อินตะ ปวีณา ไตรเพิ่ม และ ศศิวิมล แสวงผล* 2557. กายวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบของดอกพืชสกุลกล้วยโทน (Ensete Bruce ex Horan) วงศ์กล้วย (Musaceae) ในประเทศไทย (บทคัดย่อ). การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 8 วันที่ 2-4 เมษายน 2557 ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. หน้า 95.

พีรวุฒิ ศรีอักษร, ศศิวิมล แสวงผล และปวีณา ไตรเพิ่ม* 2557. กายวิภาคศาสตร์ของผิวใบผักพื้นบ้านในภาคใต้ของประเทศไทย (บทคัดย่อ). การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 8 วันที่ 2-4 เมษายน 2557 ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. หน้า 97.

กมลมนัส วัฒนา, วิษุวัต สงนวล, ศศิวิมล แสวงผล, เกษม กุลประดิษฐ์ และ อุษณีษ์ พิชกรรม*. 2557. ลักษณะการเจริญเติบโตในรอบปีของต้นทุเรียนที่ปลูกในภูมิภาคต่างๆของประเทศไทย (บทคัดย่อ). การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 8 วันที่ 2-4 เมษายน 2557 ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. หน้า 103.

ศศิวิมล แสวงผล (2557). คู่มือจัดกิจกรรม ค่ายเยาวชน ”รักษ์ทุเรียน” 23-24 มกราคม พ.ศ. 2557 ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี จ. จันทบุรี. ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพฯ. 16 หน้า.

ศศิวิมล แสวงผล (2557). คู่มือนักเรียน ค่ายเยาวชน ”รักษ์ทุเรียน” 23-24 มกราคม พ.ศ. 2557 ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี จ. จันทบุรี. ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพฯ. 12 หน้า.

ศศิวิมล แสวงผล, อุษณีษ์ พิชกรรม, วิษุวัต สงนวล, เอมอร รุ่งแจ้งสุวรรณ, ปิยรัษฎ์ เจริญทรัพย์ ปริญญาพงษ์, เกษม กุลประดิษฐ์ และทรงพล สมศรี. (2556). ภูมิปัญญาชาวสวนนนทบุรีในการอนุรักษ์และฟื้นฟูสวนทุเรียนหลังมหาอุทกภัย พ.ศ. 2554. บทความวิจัย ใน การประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งที่ 6 วันที่ 21-23 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ณ เขื่อนศรีนครินทร์ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี.

ทยา เจนจิตติกุล, พวงผกา สุนทรชัยนาคแสง, ครรชิต ธรรมศิริ, งามนิจ ชื่นบุญงาม, ศศิวิมล แสวงผล, สมภพ ประธานธุรารักษ์ และวงษ์สถิตย์ ฉั่วกุล (2556). ความหลากหลายของพรรณไม้ ในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช อพ.สธ.พื้นที่กองการเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานทหารพัฒนา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย (กกส. สทพ. นทพ. บก. ทท.) อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี (เรื่องเต็ม). บทความวิจัยในการประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งที่ 6 วันที่ 21-23 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ณ เขื่อนศรีนครินทร์ อ. ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี. หน้า 593-606.

งามนิจ ชื่นบุญงาม, พวงผกา สุนทรชัยนาคแสง, ทยา เจนจิตติกุล, ครรชิต ธรรมศิริ, ศศิวิมล แสวงผล, และสมภพ ประธานธุรารักษ์ (2556). การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชใกล้สูญพันธ์ พืชเฉพาะถิ่น พืชอาหาร พืชสมุนไพรและพืชที่มีศักยภาพเป็นไม้ดอกไม้ประดับในจังหวัดกาญจนบุรี (เรื่องเต็ม). บทความวิจัยในการประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งที่ 6 วันที่ 21-23 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ณ เขื่อนศรีนครินทร์ อ. ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี. หน้า 607-613.

พวงผกา สุนทรชัยนาคแสง, ครรชิต ธรรมศิริ, ทยา เจนจิตติกุล, งามนิจ ชื่นบุญงาม, ศศิวิมล แสวงผล และสมภพ ประธานธุรารักษ์ (2556). พืชถิ่นเดียว พืชหายาก-ใกล้สูญพันธุ์ ใน ความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช เขื่อนศรีนครินทร์ (วงศ์สถิตย์ ฉั่วกุล, ทยา เจนจิตติกุล และสมศรี เจริญเกียรติกุล บรรณาธิการ). การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, นนทบุรี. หน้า 26-35.

ศศิวิมล แสวงผล, อุษณีษ์ พิชกรรม และ วิษุวัต สงนวล. (2556). ทุเรียน…ความภูมิใจแห่งนนทบุรี. ใน จากยอดเขาถึงใต้ทะเล 5 (ผุสตี ปริยานนท์ บรรณาธิการ). โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, กรุงเทพฯ. หน้า 120-127.

ศศิวิมล แสวงผล. (2556). กล้วยแข้…แค่เรื่องกล้วยกล้วย?. ใน จากยอดเขาถึงใต้ทะเล 5 (ผุสตี ปริยานนท์ บรรณาธิการ). โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, กรุงเทพฯ. หน้า 138-143.