ปริญญาตรี

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชาชื่อวิชาจำนวนหน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ค้นคว้า)
วิชาศึกษาทั่วไป
MUGE 100การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์3 (3-0-6)
LATH 100†ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร3 (2-2-5)
LAEN 103* หรือ LAEN 105* ภาษาอังกฤษระดับ 1
ภาษาอังกฤษระดับ 3
3 (2-2-5)
วิชาแกนและวิชาเฉพาะบังคับ
SCMA 118แคลคูลัส3 (3-0-6)
SCCH 103เคมีทั่วไป 13 (3-0-6)
SCBI 102ปฏิบัติการชีววิทยา 11 (0-3-1)
SCBI 121ชีววิทยาทั่วไป 12 (2-0-4)
SCPY 157ฟิสิกส์ 13 (3-0-6)
SCPY 191ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น1 (0-3-1)
 รวม 22 หน่วยกิต

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชาชื่อวิชาจำนวนหน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ค้นคว้า)
วิชาศึกษาทั่วไป
MUGE 100การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์3 (3-0-6)
LATH 100†ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร3 (2-2-5)
LAEN 104* หรือ LAEN 106* ภาษาอังกฤษระดับ 2
ภาษาอังกฤษระดับ 4
3 (2-2-5)
วิชาแกนและวิชาเฉพาะบังคับ
SCMA 168สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ3 (3-0-6)
SCCH 104เคมีทั่วไป 23 (3-0-6)
SCCH 107ปฏิบัติการเคมีทั่วไป1 (0-3-1)
SCBI 104ปฏิบัติการชีววิทยา 21 (0-3-1)
SCBI 122ชีววิทยาทั่วไป 23 (3-0-6)
SCPY 158ฟิสิกส์ 23 (3-0-6)
 รวม 21 หน่วยกิต
† เป็นรายวิชาต่อเนื่องที่เรียนทั้ง 2 ภาคการศึกษา แต่นับหน่วยกิตเฉพาะในภาคการศึกษาที่ 1 เท่านั้น
†† เป็นรายวิชาต่อเนื่องที่เรียนทั้ง 2 ภาคการศึกษา แต่นับหน่วยกิตเฉพาะในภาคการศึกษาที่ 2 เท่านั้น
* รายวิชาภาษาอังกฤษระดับ 1-4 (LAEN 103-106) ลงทะเบียนเรียนตามระดับความสามารถของนักศึกษา

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชาชื่อวิชาจำนวนหน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ค้นคว้า)
วิชาศึกษาทั่วไป
LAEN 263การอ่านและการเขียนเพื่อการสื่อสาร2 (1-2-3)
SCPL 285พืชและมนุษย์2 (1-3-3)
วิชาแกนและวิชาเฉพาะบังคับ
SCMA 180สถิติศาสตร์ขั้นแนะนำ2 (2-0-4)
SCCH 220เคมีอินทรีย์3 (3-0-6)
SCCH 229ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์1 (0-3-1)
SCBC 205หลักการทางกายภาพในวิทยาศาสตร์ชีวภาพ2 (2-0-4)
SCPL 202 กายวิภาคศาสตร์ของพืช3 (2-3-5)
SCPL 203สัณฐานวิทยาของพืช3 (2-3-5)
 รวม 18 หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชาชื่อวิชาจำนวนหน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ค้นคว้า)
วิชาศึกษาทั่วไป
LAEN 338การนำเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษ2 (1-2-3)
วิชาแกนและวิชาเฉพาะบังคับ
วทชค 203ชีวเคมีเบื้องต้น3 (3-0-6)
วทชค 204ปฏิบัติการชีวเคมีเบื้องต้น1 (0-3-1)
SCPL 201หลักเซลล์วิทยาและพัฒนาการ3 (3-0-6)
SCPL 204หลักอนุกรมวิธานพืช3 (2-3-5)
SCPL 221พันธุศาสตร์พืชขั้นแนะนำ3 (3-0-6)
 รวม 15 หน่วยกิต

ปีที่ 3 (หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ)

ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชาชื่อวิชาจำนวนหน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ค้นคว้า)
วิชาศึกษาทั่วไป
LAEN 341ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารตามสถานการณ์2 (1-2-3)
SCPL 391 การสื่อสารทางวิทยาศาสตร์2 (1-2-3)
วิชาเฉพาะบังคับ
วทจช 203จุลชีววิทยาเบื้องต้น3 (2-3-5)
SCPL 332นิเวศวิทยาและวิวัฒนาการของพืช3 (2-3-5)
วิชาเฉพาะด้านเลือก 1
วิชาเลือกในหลักสูตรพฤกษศาสตร์ ชีววิทยา หรือเทคโนโลยีชีวภาพ6
วิชาเลือกเสรี
วิชาเลือกเสรี3
 รวม 19 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชาชื่อวิชาจำนวนหน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ค้นคว้า)
วิชาศึกษาทั่วไป
……..XXXวิชาศึกษาทั่วไป4
วิชาเฉพาะบังคับ
SCMA 382การออกแบบการทดลอง3 (3-0-6)
SCPL 311สรีรวิทยาของพืช 13 (2-3-5)
SCPL 322พันธุศาสตร์และชีววิทยาระดับโมเลกุลของพืช 13 (3-0-6)
วิชาเฉพาะเลือก
วิชาเลือกในหลักสูตรพฤกษศาสตร์ ชีววิทยา หรือเทคโนโลยีชีวภาพ3
รวม 16 หน่วยกิต
1 วิชาเฉพาะด้านเลือก อาจเลือกจากรายวิชาในหลักสูตรพฤกษศาสตร์ ชีววิทยา หรือเทคโนโลยีชีวภาพ และลงทะเบียนในภาคการศึกษาอื่นได้

ปีที่ 3 (หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการแบบพิสิฐวิธาน)

ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชาชื่อวิชาจำนวนหน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ค้นคว้า)
วิชาศึกษาทั่วไป
LAEN 341ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารตามสถานการณ์2 (1-2-3)
SCPL 391 การสื่อสารทางวิทยาศาสตร์2 (1-2-3)
วิชาแกนและวิชาเฉพาะบังคับ
วทจช 203จุลชีววิทยาเบื้องต้น3 (2-3-5)
SCPL 332นิเวศวิทยาและวิวัฒนาการของพืช3 (2-3-5)
วิชาเฉพาะด้านเลือก
วิชาเลือกในหลักสูตรพฤกษศาสตร์ ชีววิทยา หรือเทคโนโลยีชีวภาพ6
วิชาเลือกเสรี
วิชาเลือกเสรี3
 รวม 19 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชาชื่อวิชาจำนวนหน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ค้นคว้า)
วิชาศึกษาทั่วไป
……..XXXวิชาศึกษาทั่วไป4
วิชาเฉพาะบังคั
SCMA 382การออกแบบการทดลอง3 (3-0-6)
SCPL 311สรีรวิทยาของพืช 13 (2-3-5)
SCPL 322พันธุศาสตร์และชีววิทยาระดับโมเลกุลของพืช 13 (3-0-6)
SCPL 471โครงการพิเศษทางพฤกษศาสตร์3 (0-9-3)
วิชาเฉพาะเลือก
วิชาเลือกในหลักสูตรพฤกษศาสตร์ ชีววิทยา หรือเทคโนโลยีชีวภาพ3
รวม 19 หน่วยกิต
1 วิชาเฉพาะด้านเลือก อาจเลือกจากรายวิชาในหลักสูตรพฤกษศาสตร์ ชีววิทยา หรือเทคโนโลยีชีวภาพ และลงทะเบียนในภาคการศึกษาอื่นได้

ปีที่ 4 (หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ)

ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชาชื่อวิชาจำนวนหน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ค้นคว้า)
วิชาเฉพาะบังคับ
SCPL 411สรีรวิทยาของพืช 23 (2-3-5)
SCPL 473สัมมนา 11 (1-0-2)
SCPL 491การฝึกงาน1 (0-3-1))
วิชาเฉพาะเลือก
วิชาเลือกในหลักสูตรพฤกษศาสตร์ ชีววิทยา หรือเทคโนโลยีชีวภาพ4
 รวม 9 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชาชื่อวิชาจำนวนหน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ค้นคว้า)
วิชาเฉพาะบังคับ
SCPL 473สัมมนา 11 (1 – 0 – 2)
SCPL 491การฝึกงาน1 (0 – 3 – 1)
  ‡ วิชาเฉพาะเลือก 9 หน่วยกิต
* วิชาเลือกเสรี 3 หน่วยกิต
รวมหน่วยกิต 14 หน่วยกิต

‡ วิชาเฉพาะเลือก อาจเลือกลงทะเบียนในภาคการศึกษาอื่นได้
* วิชาเลือกเสรี อาจเลือกลงทะเบียนในภาคการศึกษาอื่นได้

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 (หลักสูตรพิสิฐวิธาน)

รหัสวิชาชื่อวิชาจำนวนหน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ค้นคว้า)
วิชาเฉพาะบังคับ
SCPL 474สัมมนา 21 (1 – 0 – 2)
วิชาสำหรับโปรแกรมพิสิฐวิธาน
SCPL 475วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี3 (0 – 9 – 3)
  * วิชาเลือกเสรี 3 หน่วยกิต
รวมหน่วยกิต 7 หน่วยกิต

วิชาเลือกเฉพาะเลือก

CodeCoursesCredit (Lecture–Lab–Self Study)Contact
SCPL 251Phycology3 (2-3-5)TBA
SCPL 286General Botany3 (3-0-6)saroj.ruc@mahidol.edu
SCPL 287General Botany Laboratory1 (0-3-1)saroj.ruc@mahidol.edu
SCPL 291Scientific Illustration2 (1-3-3)sasivimon.swa@mahidol.edu
SCPL 305Plant Microtechniques3 (2-3-5)paweena.tra@mahidol.edu
SCPL 333*Plant Science and Global Concerns2 (2-0-4)TBA
SCPL 351Mycology3 (2-3-5)TBA
SCPL 361**Economic Botany3 (2-3-5)sasivimon.swa@mahidol.edu
SCPL 362Ornamental Plants and Gardens 3 (2-3-5)3 (2-3-5)saroj.ruc@mahidol.edu
SCPL 372Academic Skills in Scientific Research1 (1-0-2)sasivimon.swa@mahidol.edu
SCPL 413Plant Metabolism3 (3-0-6)ngarmnij.chu@mahidol.edu
SCPL 421Cytogenetics3 (2-3-5)puangpaka.ump@mahidol.edu
SCPL 422Plant Breeding3 (2-3-5)aussanee.pic@mahidol.edu
SCPL 424Plant Genetics and Molecular Biology II3 (3-0-6)panida.kon@mahidol.edu
SCPL 441Plant Tissue and Cell Culture3 (1-6-4)ngarmnij.chu@mahidol.edu
SCPL 442Introductory Phytochemistry3 (2-3-5)panida.kon@mahidol.edu
SCPL 443Plant Production Technology2 (2-0-4)saroj.ruc@mahidol.edu
SCPL 444Orchid Production Technology3 (2-3-5)saroj.ruc@mahidol.edu
SCPL 451Special Study in Plant Science2 (0-6-2)lecturers in Department
SCPL 452Selected Topics in Plant Science2 (2-0-4)saroj.ruc@mahidol.edu
SCPL 462Plant Pathology3 (2-3-5)wisuwat.son@mahidol.edu
SCPL 492Application of Botany in Forensic Science 3 (2-3-5)3 (2-3-5)nathinee.pan@mahidol.edu
SCGE 240Plant Sci IDE3(3-0-6)wisuwat.son@mahidol.edu

Link รายชื่อวิชาภายในหลักสูตรและ tracks

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H-kL1t3kpZ0Cz4p0bN4UhI-t3EUyyxFqauarT7msdr8/edit#gid=0

* วิชาเลือกเสรี อาจเลือกลงทะเบียนในภาคการศึกษาอื่นได้